Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "passendheid" in Engels

appropriateness
expedience
adequacy
Voorts bevestigde het Gerecht de passendheid van de controles achteraf op de inachtneming van deze verbintenissen [16].
The appropriateness of the ex post controls carried out on the respect of these commitments was also confirmed by the General Court [16].
Indien de functionaris voor gegevensbescherming niet overtuigd is van de rechtmatigheid of de passendheid van dergelijke uitzonderingen, wordt het Gemeenschappelijk Controleorgaan geraadpleegd.
Should the Data Protection Officer not be satisfied with the lawfulness or appropriateness of such exceptions, the Joint Supervisory Body shall be consulted.
De Commissie wijst erop dat zij in eerdere beschikkingen en besluiten betreffende herstructurering geen onderscheid maakte tussen rendabele en onrendabele activiteiten bij de beoordeling van de passendheid van capaciteitsvermindering als compenserende maatregel.
The Commission observes that in previous restructuring decisions, it did not distinguish between profitable and non-profitable activities when assessing the appropriateness of the capacity reduction as compensatory measure.
Ze moeten een beoordeling bevatten van de wijze waarop ervoor zal worden gezorgd dat de gebruikte gegevens aan de criteria van volledigheid, nauwkeurigheid en passendheid voldoen.
It should include an assessment of how the criteria for completeness, accuracy and appropriateness of the data used will be fulfilled.
(Artikel 19, lid 5, van Richtlijn 2004/39/EG)Beoordeling van de passendheid
(Article 19(5) of Directive 2004/39/EC)Assessment of appropriateness
de passendheid van invoering van een methode ter bepaling van het standaard jaarlijks energieverbruik van koel-vrieskasten;
the appropriateness of introducing a method for determining the standard annual energy consumption for refrigerator-freezers;
Zij voldoet aan haar plicht uit hoofde van artikel 19, lid 5, van die richtlijn als zij vóór het begin van deze dienstverlening de nodige toetsing van de passendheid verricht.
It complies with its duty under Article 19(5) of that Directive provided that it makes the necessary assessment of appropriateness before beginning that service.
In dit opzicht is de ECB van mening dat de passendheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid van maatregelen die het principe van risicospreiding waarborgen, zorgvuldig zouden moeten worden overwogen.
In this respect, the ECB holds the view that careful consideration should be given to the appropriateness, desirability and feasibility of measures safeguarding the principle of risk-spreading.
De Commissie merkt op dat de Poolse autoriteiten hun argumenten met betrekking van de passendheid van het steuninstrument baseren op een macro-economische analyse van de factoren die van invloed zijn op de economische ontwikkeling op nationaal en regionaal niveau in Polen.
The Commission notes that the Polish authorities base their arguments regarding the appropriateness of the aid instrument on a macroeconomic analysis of the factors affecting economic development at national and regional level in Poland.
Al in het besluit tot inleiding van de procedure heeft de Commissie als belangrijkste reden voor haar twijfels over de passendheid van de compenserende maatregelen de sterke regionale en lokale positie van BGB op deze markt genoemd.
Already in its decision initiating the procedure, the Commission expressed doubts about the appropriateness of the compensatory measures primarily on account of BGB's strong regional and local position on this market.
de volledigheid en passendheid te controleren van de door de verantwoordelijke voor de planning van het onderhoud van de vloot verstrekte informatie in verband met de gevraagde werkzaamheden;
check the completeness and appropriateness of the information delivered by the fleet maintenance management function in relation to the activities ordered;
(Artikel 19, leden 4 en 5, van Richtlijn 2004/39/EG)Gemeenschappelijke bepalingen voor de beoordeling van de geschiktheid en passendheid
(Article 19(4) and (5) of Directive 2004/39/EC)Provisions common to the assessment of suitability or appropriateness
de passendheid van de vergoeding van de herkapitalisatie en het besluit van ING om gedurende drie achtereenvolgende jaren geen dividend uit te keren;
the appropriateness of the remuneration of the recapitalisation measure and on ING's decision not to pay a dividend for three consecutive years;
Een wijziging van het toepassingsgebied van productprestatie-eisen om die in overeenkomstig te brengen met het toepassingsgebied van de significante doeleinden van de verordening, verbetert derhalve de passendheid van de regelgeving.
Amending the scope of product performance requirements to be in line with the scope of the Regulation's significant purpose should therefore improve regulatory appropriateness.
Volgens de Poolse autoriteiten is deze uitspraak gebaseerd op een verkeerd begrip van het concept van passendheid zoals dat is vastgelegd in de RAG, wat vereist dat de Commissie analyseert of het doel van de steun ook op andere wijzen had kunnen worden bereikt.
According to the Polish authorities, this statement is based on a misunderstanding of the concept of appropriateness as set out in the RAG which requires the Commission to analyse whether the objective of the aid could have been achieved by other means.
in alle gevallen onderzoekt de aangemelde instantie de passendheid van de regeling en beslist ze in hoeverre toezicht noodzakelijk is.
in all cases, the notified body shall consider the appropriateness of the arrangements and decide the level of witnessing required.
Bovendien kan de situatie van een land dat voldoet aan de voorwaarden om een programma voor begrotingssteun te starten verslechteren, zodat de voorwaarden voor subsidiabiliteit en passendheid van het instrument voortdurend moeten worden herbeoordeeld.
Moreover the country situation that satisfies the entry conditions necessary to begin a budget support programme may deteriorate, so the conditions of eligibility and appropriateness of the instrument need to be constantly reassessed.
Bovendien wees de Commissie in haar beschikking van 7 maart 2007 betreffende Cyprus Airways [25], wat betreft de beoordeling van de passendheid van de compenserende maatregelen, op de
Also in its decision of 7 March 2007 concerning Cyprus Airways [25], the Commission, when assessing the appropriateness of the compensatory measures, considered in respect of Cyprus the
Beoordeling van de geschiktheid en passendheid
Assessment of suitability and appropriateness
De Commissie kondigde aan dat de extreem sterke marktpositie van BGB in de retailsector op lokaal en regionaal niveau bij de eindbeoordeling van de passendheid van de compenserende maatregelen in aanmerking moest worden genomen.
The Commission stated that BGB's extremely strong market position in retail banking at local and regional level would have to be taken into account when finally assessing the appropriateness of the compensatory measures.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 35. Exact: 35. Verstreken tijd: 79 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo