Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "percentage" in Engels

Suggesties

Een groot percentage van de monarchie is geestelijk gehandicapt vanwege inteelt.
A large percentage of the monarchy are actually mentally handicapped due to inbreeding.
Een afgesproken percentage van het schikkingsbedrag.
An agreed upon percentage of the settlement amount.
Dit percentage wordt op het netto-ambtenarensalaris berekend.
That rate is applied to the incurred wage for civil servants.
Door de Belgische belastingdienst voor moratoire rente toegepast percentage.
Rate applied by the Belgian tax authorities to calculate interest on late payments.
Nog opvallender is het percentage vrouwen in leidinggevende posities.
What is more striking still is the proportion of women in leading positions.
Het percentage overbeviste vissoorten is gestegen naar 80%.
The proportion of overexploited fish species has risen to 80%.
Je wilde een percentage van mijn schadevergoeding voor onrechtmatige gevangenisstraf.
You were hoping to collect a percentage of my damages for wrongful imprisonment.
Het is maar 'n klein percentage.
If you consider how many guys there actually are it's a very small percentage.
RVS bevat echter een bepaald percentage aan chroom.
However, stainless steel always contains a certain percentage of chrome.
De kindersterfte is hoog, evenals het percentage ondervoede kinderen.
Child mortality is high, as is the percentage of malnourished children.
Het percentage resistente stammen is gevoelig voor grote locale variatie.
The percentage of resistant strains can be subject to great local variation.
Hetzelfde percentage wordt geheven op de geharmoniseerde grondslag van elke lidstaat.
The same percentage is levied on the harmonised base of each Member State.
Kwalificatiegrenzen als percentage van de resultaten.
Qualifying limits shown as a percentage of results.
Ze geven niet het percentage berekening.
They don't show in the percentage calculation.
De oxidatiefactor moet als percentage worden uitgedrukt.
The oxidation factor shall be expressed as a percentage.
Infectie bij een klein percentage haartransplantaties...
Infection occurs in a small percentage of hair transplants...
Jij beslist helemaal alleen of ik een percentage verdien.
If you feel like I deserve a percentage, well, that is entirely up to you.
Het percentage kan volgens vooraf bepaalde stappen progressieve wijzigingen ondergaan.
The rate may be subject to progressive modifications according to pre-established steps.
De vergelijking wordt gemaakt als percentage van de ongecorrigeerde resultaten.
The comparison shall be made as a percentage of the uncorrected results.
Dit percentage zal ongetwijfeld lager liggen bij Duitse wegvervoerders.
Such a percentage will obviously be lower in the case of German hauliers.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9473. Exact: 9473. Verstreken tijd: 90 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo