Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rechtbank voor" in Engels

court for
courthouse for
tribunal for
courts to
jurisdiction for
courts of
OIC for

Suggesties

Brengt arrestanten naar de rechtbank voor hun borghoorzittingen.
Takes arrestees to court for their bond hearings.
Hij is in de rechtbank voor voogdijschap...
He's in court for the custody...
De DEA brengt hem rechtstreeks van het vliegveld naar de rechtbank voor voorgeleiding.
The DEA is taking him straight from the airport to the courthouse for initial arraignment.
Ze moesten zich vannochtend melden bij de rechtbank voor de uitspraak.
They were supposed to report to the courthouse for sentencing this morning.
We willen geen rechtbank voor verkeersongelukken, internationale overeenkomsten, maritiem recht enzovoort.
We do not want a tribunal for traffic accidents, international agreements, or for maritime law, etc.
Bel je de rechtbank voor de scheidingspapieren?
What, are you calling the courthouse for divorce papers? - No.
Dit besluit is genomen door het Indiase National Green Tribunal, een speciale rechtbank voor milieuzaken.
This decision was taken by the Indian National Green Tribunal, a special court for the Environment.
Daar hebben we een FISA rechtbank voor... en jij werkt daar niet.
We have a FISA court for that, and you're not on it - period.
Laat me geen verzoekschrift indienen bij de rechtbank voor wreed en ongewoon straffen.
Don't make me file a petition with the court for cruel and unusual punishment.
Ik verontschuldig me voor de rechtbank voor mijn laattijdigheid.
I do apologize to the court for my tardiness.
Kijk, ik kan niet bewegen Keen naar de rechtbank voor nog eens twee uur, Maar de regisseur is hier met zijn eigen overschrijving.
Look, I can't move Keen to the courthouse for another two hours, but the director's here with his own transfer order.
Ze is opgesteld een executive order verplicht vervoer Keen's Aan de federale rechtbank voor een gesloten hoorzitting met rechter Trotter.
She's drafted an executive order mandating Keen's transport to the federal courthouse for a closed hearing with Judge Trotter.
En ik moet vandaag naar de rechtbank voor een pleidooi hoorzitting, dus...
And I have to go to court for a plea hearing today, so...
Ik moest naar de rechtbank voor de papieren.
I had to go to the court for the records.
Dat is ontvoering, daar hebben we een rechtbank voor.
That's child abduction, and there's a court for that.
In 1972 een Unit gevangen gezet door de militaire rechtbank voor een misdaad die ze niet hadden gedaan.
In 1972, a crack commando unit was sent to prison by military court for a crime they didn't commit.
Zonder een solide en goed onderbouwde bijzondere rechtbank voor Sierra Leone zullen tal van anderen echter ongestraft ontkomen.
But there are plenty of others who will escape unpunished without a robust and well-funded special court for Sierra Leone.
We hadden afgesproken op de rechtbank voor een hoorzitting.
We were meeting at the courthouse for a hearing,
Donderdag ga ik terug naar de rechtbank voor het vonnis... en zeer waarschijnlijk... krijg ik de doodstraf.
I go back... Thursday to the courthouse for sentencing, and more than likely... I'll get the death penalty.
Wij leveren diensten om uw leven te verbeteren. Wij hebben individuele en relatietherapie, hypnose, medische seksuologie, deskundige in de rechtbank voor civiele zaken.
We provide services to improve your life. We conducted individual and couples therapy, hypnosis, medical sexology, expert in court for civil cases.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 190. Exact: 190. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo