Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "republiek china" in Engels

Vanmorgen ontving de president in de Oval Office... buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en studenten uit de republiek China.
This morning, the President met in the Oval Office with... foreign dignitaries and cultural exchange students from the Republic of China.
Ik geef jou de formele groeten van Amerika, van de Chinese republiek China...
I bring you formal greetings from the United States of America, from the People's Republic of China...
JV: productie en verkoop van luchtcompressoren in de Republiek China.
for the JV: manufacture and sale of air compressors in the Republic of China.
De Interim President van de Republiek China... moet vandaag ingezworen worden.
The Provisional President of the Republic of China must be sworn in today.
Vandaag... werd de Republiek China opgericht... maar het feodale hof bestaat nog steeds.
Today, the Republic of China is established, but the feudal court still stands.
Op onze schouders rust de verantwoordelijkheid van de Republiek China ten opzichte van de moraal en de beschaving van de wereld.
Our burden is the responsibility of the Republic of China to world civilization and morality.
Slip gietproces is in de Republiek China, van Europa naar China sinds het midden van de 20e eeuw, is 50 jaar later op grote schaal gebruikt voor de productie van porselein technologie.
Slip casting process is in the Republic of China from Europe into China since the mid-20th century, 50 years later is widely used for the production of porcelain technology.
"Bezit en misbruik van volmachten, verstrekt door de Republiek China, worden onderzocht."
Possession and misuse of warrants issued by the Republic of China are being investigated by proper authority.
Een volk dat zich nog steeds de Republiek China noemt, en beweert de legitieme regering van China te zijn.
A nation which still calls itself the Republic of China, still claims to be the legitimate government of China.
De belangrijkste exportlanden in het onderzoektijdvak waren de toetredende landen Tsjechië, Polen, Hongarije, gevolgd door de Republiek China en Tunesië.
The most important exporting countries in the IP were the acceding countries Czech Republic, Poland, Hungary, followed by the People's Republic of China and Tunisia.
De Franse regering heeft geweigerd de president van de Republiek China een visum te verstrekken om het Parlement te bezoeken voor een vergadering.
Apparently, the French government has refused to issue a visa to the President of the Republic of China to allow him to come to Parliament for a meeting.
De regering van de Republiek China (Taiwan) stelt reeds geruime tijd alles in het werk om voor Taiwanese burgers een vrijstelling van de visumplicht voor toegang tot het Schengengebied te verkrijgen.
The government of the Republic of China (Taiwan) has long been doing everything in its power to secure an exemption from the Schengen area visa requirements for Taiwanese nationals.
Liberty Square (Vrijheidsplein) in Taipei - de hoofdstad van de Republiek China (Taiwan) - reizen
Dalongdong Baoan Temple in Taipei, the capital of the Republic of China (Taiwan) - images
Power Geallieerden bezette Beijing in 1900, geplunderd een groot aantal van koninklijk erfgoed van China. Republiek China na de Qing rechter tekort aan ontvangsten, zal een veel porselein hypotheek aan de bank, de laatste veiling door de bank.
Power Allied Forces occupied Beijing in 1900, looted a large number of China's royal heritage. Republic of China after the Qing court revenue shortage, will a lot of porcelain mortgaged to the bank, the final auction by the bank.
Betreft: Onderhandelingen van de regering van de Republiek China (Taiwan) met het oog op vrijstelling van de visumplicht voor toegang tot het Schengengebied
Subject: Efforts by the government of the Republic of China (Taiwan) to secure an exemption from Schengen area visa requirements
Zal de Commissie zich uitspreken voor een vroege toetreding van Taiwan tot de WHO en voor sterkere banden tussen de Europese Unie en de Republiek China?
Will the Commission support Taiwan's early entry into the WTO and greater links between the European Union and the Republic of China?
Met het oog op het voorgaande rijst de volgende vraag: hoe beoordeelt de Commissie de resultaten van het optreden van de regering van de Republiek China (Taiwan) in de bovengenoemde zaak?
In connection with the above, what view does the Commission take of the outcome of the action taken by the government of the Republic of China (Taiwan) in this matter?
overwegende dat het parlement van de Volksrepubliek China een anti-afscheidingswet heeft goedgekeurd, die het gebruik van gewapend geweld mogelijk maakt in het geval dat de Republiek China (ROC) op Taiwan haar onafhankelijkheid zou verklaren,
whereas the Parliament of the People's Republic of China has adopted an anti-secession law that allows use of the armed forces in the case of the Republic of China on Taiwan declaring its independence,
Ik zweer de Qing dynastie te zullen omverwerpen... de Republiek China te zullen versterken en... iedereen een beter leven te verschaffen.
I pledge to overthrow the Qing dynasty, strengthen the Republic of China, foster better livelihoods for all.
Dan liever Taiwan, het zou mooi zijn als de Volksrepubliek China en de Republiek China een voorbeeld namen aan de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea.
We would rather go into partnership with Taiwan, and it would be nice if the People's Republic of China and the Republic of China could take a leaf out of the book of North and South Korea in their attempts at conciliation.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 122. Exact: 46. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo