Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "republiek zuid-afrika" in Engels

Suggesties

Republiek Zuid-Afrika: 900 miljoen EUR.
Republic of South Africa: EUR 900 million.
Op het grondgebied van de Republiek Zuid-Afrika, zijn er verschillende natuurgebieden.
In the territory of the Republic of South Africa, there are several nature reserves.
In dat proces spelen vooral de Republiek Zuid-Afrika en president Mbeki een grote rol.
The Republic of South Africa and its president, Mr Mbeki, have a particularly important role to play in this process.
voor de Republiek Zuid-Afrika, het ministerie van Energie;
for the Republic of South Africa, the Department of Energy;
Ik wil noemen dat tijdens ons voorzitterschap er een missie zal zijn naar Nigeria en naar de Republiek Zuid-Afrika.
I should mention that during our Presidency there will be a mission to Nigeria and to the Republic of South Africa.
Zij hebben ontegenzeggelijk bijgedragen tot de val van de apartheid in de Republiek Zuid-Afrika.
They undoubtedly led to the fall of apartheid in the Republic of South Africa.
is het mogelijk de Republiek Zuid-Afrika financiering te verstrekken via directe begrotingssteun.
it is possible to provide funding to the Republic of South Africa through direct budget support.
De Zuid-Afrikaanse Lotto is de officiële nationale loterij van de Republiek Zuid-Afrika.
The South African Lotto is the official national lottery of the Republic of South Africa.
Het bezoek aan de republiek Zuid-Afrika van de internationale kerkleider, Stamapostel Wilhelm Leber, duurde meer dan twee weekenden.
The visit of the international Church leader, Chief Apostle Wilhelm Leber, to the Republic of South Africa lasted two weeks.
Instellingen voor hoger onderwijs, wetenschappelijke verenigingen en vergelijkbare onderzoeks-en ondersteunende instellingen die gevestigd zijn in de Republiek Zuid-Afrika mogen een".ac.za" domeinnaam registreren.
Higher education institutions, learned societies and associated research and support institutions that are domiciled in the Republic of South Africa may register an".ac.za" domain name.
(3) De Commissie heeft namens de Gemeenschap met de Republiek Zuid-Afrika onderhandeld over een overeenkomst inzake de handel in wijn.
(3) The Commission, on behalf of the Community, has negotiated with the Republic of South Africa an Agreement on trade in wine.
In de Republiek Zuid-Afrika wil de EIB bijdragen tot de succesvolle tenuitvoerlegging van het programma voor de wederopbouw en ontwikkeling van het land.
In the Republic of South Africa, the Bank's objective is to contribute to the successful implementation of the country's reconstruction and development programme.
Het Koninkrijk Spanje wordt gemachtigd om de op 8 maart 1982 in werking getreden overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 7 maart 2005.
The Kingdom of Spain is hereby authorised to extend until 7 March 2005 the Agreement on mutual fishery relations with the Republic of South Africa which entered into force on 8 March 1982.
Alleen formeel geregistreerde scholen die voorgezet onderwijs aanbieden of geregistreerde opleidingsinstellingen die in de Republiek Zuid-Afrika zijn gevestigd mogen een".edu.za" domeinnaam registreren.
Only formally registered further education and training institutions in the Republic of South Africa may register an".edu.za" domain name.
De Nieuw-Apostolische Kerk South East Africa verzorgt de noordoostelijke provincies van de Republiek Zuid-Afrika en de landen Botswana, Mozambique, Madagaskar, Swaziland en Lesotho.
The New Apostolic Church of South East Africa serves the north eastern provinces of the Republic of South Africa, as well as the countries of Botswana, Mozambique, Madagascar, Swaziland, and Lesotho.
Mijnheer de Voorzitter, binnen het zo geplaagde Afrikaanse continent, en dan vooral binnen zuidelijk Afrika, vertegenwoordigt de Republiek Zuid-Afrika een cruciale factor voor de stabiliteit en de ontwikkeling van de regio.
Mr President, in the context of the long-suffering continent of Africa and, in particular, for the whole subcontinent of southern Africa, the Republic of South Africa stands out as a crucial factor for political stability and for development.
De Republiek Zuid-Afrika toont aan dat er een oplossing voor Afrika bestaat, dat er een alternatief bestaat voor ellende, onderontwikkeling, oorlog, despotisme, corruptie en slecht bestuur.
The Republic of South Africa proves that there is a way forward for Africa, that there is an alternative to poverty, to underdevelopment, to war, despotism, corruption and poor governance.
Wij hopen dat dit ambitieuze samenwerkingsprogramma - dat alle middelen moet gebruiken, tot de laatste euro - de Republiek Zuid-Afrika de doorslaggevende hulp kan geven bij het oplossen van de problemen waarmee dit land te kampen heeft.
We hope that this ambitious cooperation programme, which must be implemented down to the very last euro, will prove decisive in helping the Republic of South Africa to overcome the serious problems it faces.
Ons Parlement heeft zojuist het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika met overgrote meerderheid aangenomen.
The signature of the Trade, Development and Cooperation Agreement between the European Union and the Republic of South Africa has just been approved by our House by a large majority.
Het is duidelijk dat de overeenkomst die uiteindelijk zal worden gesloten vergaande gevolgen zal hebben, niet alleen voor onze betrekkingen met de Republiek Zuid-Afrika, maar ook voor onze banden met de buurlanden.
It is clear that any agreement will have far-reaching implications, not just for our future relationship with the Republic of South Africa but also with its neighbouring countries.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 91. Exact: 69. Verstreken tijd: 163 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo