Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rood worden" in Engels

turn red
become red
redden
reddening
red are
blushing
Haak, wiens ogen rood worden als hij je vilt.
Hook... whose eyes turn red as he guts you.
Als deze lichtjes rood worden... probleem.
When these lights turn red... worry.
De korte blauwe lengte kan zelfs rood worden voor ons als we ons snel verwijderen van die lengte.
The short blue wave can even become red if we move away fast.
In zo'n geval zullen de ogen van de student gaan tranen, rood worden en als hij ermee doorgaat, pijn gaan doen.
In such a case the student's eyes will water, become red and will hurt if he continues.
Na verloop van tijd zal beginnen te rood worden rond de buitenkant en blijven licht gekleurde en schilferig in het gebied. De buitenste ring zal worden verhoogd en soms in een perfecte cirkel.
Over time it will begin to redden around the outside and remain lightly colored and scaly inside the area. The outside ring will be raised and sometimes be in a perfect circle.
De vinger die ik aanraak zal weldra rood worden.
The finger I touch will soon turn red.
Je zult net zo rood worden als die appel.
You'll turn red like that apple.
Het aftellen is begonnen en over goed 18 uur, zal de atmosfeer rood worden en zullen de Kandorianen hun krachten krijgen.
The countdown has started, and in t-minus 18 hours, the atmosphere will turn red and the Kandorians will have their powers.
Ze zullen bloeien rond de mijnen, hun wortels zullen de chemicaliën ontdekken, en waar de bloemen rood worden stap je niet.
And as they grow up, they will grow up around the mines, their roots will detect the chemicals in them, and where the flowers turn red you don't step.
Veranderingen van de huid in het behandelde gebied: De huid in het behandelde gebied kan rood worden of droog.
Skin changes in the treated area: The skin in the treated area may become red or dry.
Weet je, dat als je kwaad wordt, je oren rood worden?
When you get angry, your ears turn red.
Het kauwen van betelnut heeft een opbeurende werking en hier kauwt men duidelijk graag en veel. Door het kauwen van betelnut wordt het speeksel rood en dat zorgt ervoor dat de tanden van de 'kauwers' helemaal rood worden.
Chewing betelnut makes the day brighter and in this village, people like to chew often and a lot. By chewing betelnut, the saliva turns red and this causes that the teeth of the chewers also become red.
Het werkt hetzelfde met fixeerpunten die rood worden gekleurd.
It works the same way with the fixation points which are colored red.
En als je handen rood worden, dan weet ik wel wat je erop kunt smeren.
And if your hands get a bit red, well, I've got a tip about something you can rub on 'em.
Ik voelde me rood worden, maar verjaagde mijn ongerustheid.
I felt myself turning red, but I immediately dispelled my worry.
Zijn huid kan verbrand en rood worden.
His skin may well get burned and red.
We zien wat rood worden rond haar hals mocht je het niet zien.
We have some slight reddening on her neck, in case you can't see it.
In een visioen zag ik de maan rood worden.
I have seen a vision of the moon turning red.
Items in rood worden beschouwd hoogste prioriteit.
Items in red are considered highest priority.
De slechte signalen in rood worden ontvangen door onze oncogenen die tumorgroei en agressiviteit bevorderen.
The bad signals in red are received by our oncogenes which promote tumor growth and aggressiveness.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 72. Exact: 72. Verstreken tijd: 160 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo