Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "roven" in Engels

rob
raid
steal
loot
pillaging
pillage
prey
U hebt zeker gelezen hoe ze roven en stelen...
I'm sure you all have read how they rob and steal...
Hoe kan het huren van misdadigers om te roven en te moorden...
How is you hiring thugs to Rob and murder people...
We hebben samen afgesproken te roven en ik ben hier uit eerbetoon.
We all made an agreement to raid together and I've come to honor it.
Ik ga het lab leeg roven.
I'll go raid the lab.
Dus ik liep en een paar boeven probeerden m'n beurs te roven.
So I'm walking and a few thugs come up to steal my wallet.
En we roven boten van het vasteland.
We raid the mainland we steal boats.
Hij hielp ze onze gevangene te roven.
He helped them steal our prisoner.
Ze roven ons land en doden onze mensen.
She rob our country and kill our people.
Dan moeten we het goud roven.
Then we should rob the gold.
Duitsers roven"Bibliotheca Rosenthaliana" leeg.
Germans rob the "Bibliotheca Rosenthaliana".
Ze hebben jou nodig om te helpen met roven.
They need you to help them raid.
Hij zou ervoor zorgen dat er problemen waren, een vechtpartij, en terwijl iedereen was afgeleid, zouden we de lonen roven.
He'd make sure there was trouble, a brawl, and whilst everyone was distracted, we'd rob the payroll.
U en uw bende moordenaars verzamelden dat beetje moed - om over de grens voedsel, wapens en slaven te roven.
You and your gang of murderers gathered your small ounce of courage... to raid across the border for food, weapons.
Wanneer de elfen een mensenkind roven, leggen ze er een van hun eigen kinderen voor in de plaats.
When the fairies steal a human child away, they leave one of their own in its place.
Ik wil niet dat Jarl Borg met ons te roven gaat.
I do not wish Jarl Borg to raid with us.
Het lijkt ons dat jullie daar naar binnen zijn gegaan om de doden en te roven.
Looks to us like you went in there to rob, to kill.
Als ik een menselijk lijk wil, hoef ik geen Engels graf leeg te roven.
If I want a human body, I don't need to rob English grave.
De stad is een broedplaats voor RASKOLS (2004), straatbendes die roven en beroven.
The city is a spawning ground for RASKOLS (2004), street gangs that rob and plunder.
En hoe slecht? De journalist van BH Dani roept op tot bescherming van de Bosnische industrie tegen internationale multinationals die klaar staan Bosnie leeg te roven.
And how bad? Journalist of the independent magazine BH DANI appeals for the protection of BH industry from multinational companies that are getting ready to rob BiH.
+ voeden het lichaam - roven vitaliteit
+ nourish the body - rob vitality
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 277. Exact: 277. Verstreken tijd: 357 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo