Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "scherpe daling" in Engels

sharp drop
drop
slump
sharp decline
sharp decrease
sharp fall in
steep decline
sharp reduction in
steep fall
rapid fall
decreased sharply
fell sharply
Het uitzicht op de permanentie-Har hatt hatt sa een aantal roulette spelers voor de scherpe daling behouden.
The view of the permanence-Har hatt hatt sa some roulette players before the sharp drop preserved.
Na een scherpe daling tussen 2008 en 2009 steeg het energieverbruik in 2010 opnieuw met 5,4%.
After a sharp drop between 2008 and 2009, it grew 5.4 % in 2010.
Volgens bovengenoemde Europese vereniging van importeurs en detailhandelaren zou een krimpende vraag de scherpe daling van het verkoop- en productievolume van producenten in de Unie in de beoordelingsperiode verklaren.
According to the above-mentioned European association of importers and retailers, contraction in demand would explain the drop in sales and production by Union producers during the period considered.
Dit is vooral het gevolg van een scherpe daling van 8 % tussen 2008 and 2009, waarna het verbruik relatief stabiel bleef en vervolgens in het TNO weer licht daalde (met 2 %).
This is mainly a result of a drop of 8 % between 2008 and 2009, while consumption remained stable afterwards and only slightly decreased in the RIP (by 2 %).
Verwacht wordt dat de groei door de teruglopende export en een scherpe daling van de investeringen met meer dan 1 % zal krimpen.
Growth is expected to contract by over 1 % on the back of declining exports and a slump in investment.
Het voornaamste risico blijft een verergering van de schuldencrisis met financiële besmetting en een scherpe daling van de beschikbaarheid van krediet.
The main risk remains an aggravation of the sovereign-debt crisis with financial contagion and a sharp drop in credit availability.
Ongeacht hun economische kracht hebben de lidstaten de cijfers waartoe ze zich verplicht hadden, overschreden, aangezien de crisis heeft gezorgd voor een scherpe daling van de begrotingsinkomsten en -groei, afgezien van de reeds geplande publieke uitgaven.
Regardless of their economic power, Member States have exceeded the figures committed to as the crisis has caused a sharp drop in budget revenue and growth beyond the public expenditure planned for.
Gebruik van de Stichting wordt niet aanbevolen pier waar roerende of zwakke bodems zoals turf of water verzadigde kleiachtige bodem. Gebruik niet dit soort Foundation en in gebieden waar is er een scherpe daling.
Use the pier Foundation is not recommended where there are movable or weak soils such as peat or water-saturated clayey soils. Do not use this type of Foundation and in areas where there has been a sharp drop.
De verslechtering van de overheidsfinanciën was in de eerste plaats toe te schrijven aan teruglopende ontvangsten, hoofdzakelijk als gevolg van een scherpe daling van de opbrengst van de inkomstenbelasting, en met name van de vennootschapsbelasting.
The deterioration in public finances was primarily driven by weaker revenues, especially due to a sharp drop in income tax accrual, particularly corporate income tax.
De invoer met dumping alleen lijkt echter niet te volstaan als verklaring voor de scherpe daling van de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap gedurende het onderzoektijdvak.
However, the dumped imports alone do not seem to explain the sharp drop in the Community industry's profitability during the IP.
Een scherpe daling van hun levensstandaard.
A sharp decline in their standard of living.
Italië: "Verkiezingen, scherpe daling kiezersopkomst"
Italy: 'Elections: sharp decline in voter turnout'
Wij zijn ons bewust van de constante scherpe daling in de roeping tot het priesterschap.
We are aware of the continued sharp decline in vocations to the priesthood.
De recente financiële crisis heeft geleid tot een scherpe daling van de investeringen in de EU.
The recent financial crisis has shown a massive drop in EU investment.
De jaren 80 kenmerkten zich door een scherpe daling in olieprijzen en dat veroorzaakte een enorme devaluatie van de Venezuelaanse bolivar.
The eighties were characterized by a sharp decline in oil prices, which caused an enormous devaluation of the Venezuelan bolivar.
Sommige regio's laten een scherpe daling in verkeersdoden zien, andere eerder een jarenlang geleidelijke.
Some districts showed a sharp decrease in road deaths, and others had a longer, more gradual decrease.
Overige maatregelen: onvoldoende aanwijzingen voor scherpe daling
Other measures: insufficient indications for sharp decrease
Deze aanpassing is terug te voeren op een gunstige ontwikkeling van de uitvoer en een scherpe daling van de invoer.
This adjustment is taking place on the back of well-performing exports and a rapid fall in imports.
De afstand van vorderingen vond plaats toen GfW in financiële moeilijkheden kwam als gevolg van een scherpe daling van de marktprijzen. II..
The waiver of claims took place when GfW got into financial difficulty due to a slump in market prices.
De bedrijvigheid vertraagde in 2008 aanmerkelijk en vertoonde in het laatste kwartaal zelfs een scherpe daling.
Activity decelerated markedly throughout 2008, with a steep fall in the final quarter.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 151. Exact: 151. Verstreken tijd: 120 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo