Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "schrappen" in Engels

De rapporteur acht het passend deze uitzonderingsbepaling te schrappen.
The rapporteur thinks that it is appropriate to delete this derogation.
LKW en Telecom Liechtenstein schrappen het non-concurrentiebeding.
LKW and Telecom Liechtenstein shall remove the non-competition clause.
Laten wij daarom paragraaf 2 uit de gezamenlijke ontwerpresolutie schrappen.
For this reason let us remove Point 2 from the joint resolution.
Je mag me uit je testament schrappen.
You can remove me from your will.
Dus wou ik het deel schrappen...
Which is why I wanted to cut the three paragraphs about...
Ik hoopte op van mijn lijst te schrappen.
I was hoping to clear up a few things, scratch you off my list.
We verzoeken te schrappen, Edelachtbare.
We move to strike for cause, Your Honor.
Verzoek alles te schrappen, edelachtbare.
Move to strike all of this, your honour.
Ik probeer hier een fantasie samen te schrappen.
Come on. I'm trying to scrape together a fantasy here.
We willen je schrappen als verdachte.
We'd just like to clear you as a suspect.
We zullen deze pauze schrappen voor de infowars luisteraars.
We're going to skip this break for the infowars listeners.
De GUE/NGL-Fractie wil deze mogelijkheid voor ordonnateurs schrappen.
The GUE/NGL Group wants to scrap this possibility for authorising officers.
De Ierse autoriteiten zijn nu voornemens bovenstaande tijdcharterbeperking te schrappen.
The Irish authorities now intend to abolish the above time charter limitation.
Ik vraag daarom dit criterium te schrappen.
I would therefore ask for this criterion to be deleted.
Edward McMillan-Scott stelde voor paragraaf 15 te schrappen.
Edward McMillan-Scott, who proposed that paragraph 15 should be deleted.
Ze hebben honderden banen moeten schrappen.
They have been forced to cut hundreds of jobs, Simon.
Mannen schillen aardappels en vrouwen schrappen ze.
Men peel potatoes, but women scrape them. That's the difference.
Ik moet haar schrappen als rekruut.
I have to cross her off my list of recruits.
Een referendum schrappen is strijdig met dat artikel.
To cancel a referendum is a violation of this article.
En jij wilde die column schrappen.
And to think, you were going to cancel the column.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3104. Exact: 3104. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo