Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: speelruimte voor
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "speelruimte" in Engels

leeway
room for manoeuvre
scope
latitude
flexibility
wiggle room
playground
discretion
play area
playroom
margin of manoeuvre
room to manoeuvre
margin for manoeuvre
freedom
slack

Suggesties

We hebben je veel speelruimte gegeven.
We've given you a lot of leeway.
Ik heb u veel speelruimte gegeven.
And I've given you a great deal of leeway.
De limiet van 5 miljoen euro biedt voldoende speelruimte.
The limit of EUR 5 million gives sufficient room for manoeuvre.
Als dit lekt naar de pers, uw speelruimte wordt ernstig beperkt.
If this leaks to the press, your room for manoeuvre will be severely compromised.
Gezien de speelruimte van de overeenkomst, die ook inhoudt...
Given the scope of the agreement...
Elke dag werd het Heilige ontheiligd en het Goede weinig speelruimte toegestaan.
Every day the Sacred was profaned and the Good allowed little scope.
Ik had wat speelruimte met Quesada nu dat we onze verdachte hadden.
Had a little leeway with Quesada now that we had our suspect.
Misschien was ik fout om je extra speelruimte te geven.
Maybe I was wrong to give you the leeway.
Ik denk dat ze wat speelruimte verdiend hebben.
I think they've earned a little leeway.
Ik kreeg veel speelruimte toen het ging om Charlie's zorg.
I was given a lot of leeway when it came to Charlie's care.
Voor het ideale parkeren heb ik 10 cm speelruimte.
For the ideal parking I have 10 cm leeway.
Maar wij moeten toch ook nog speelruimte hebben.
However, we must also have room for manoeuvre.
Het is een goede zaak dat de Commissie in het binnenlands beleid speelruimte heeft opengelaten.
It is good that the Commission has left room for manoeuvre in internal policy.
Naar mijn mening beschikken in ieder geval de Verenigde Staten en Europa over voldoende speelruimte.
My feeling is that everyone, at least the United States and Europe, has sufficient room for manoeuvre.
Er zijn autoritaire regimes aan de macht gekomen die weinig of geen speelruimte laten aan politieke tegenstanders.
Authoritarian regimes have come to power and leave little or no scope for political opponents.
Je hebt van het personeel hier veel speelruimte gekregen.
You've received a lot of leeway from staff around here.
Dat zal ons wat speelruimte geven met de helderheid.
That'll give us some leeway with the clarity.
Als we bezien hoe de toetredingsonderhandelingen nieuw leven kan worden ingeblazen, moeten we de speelruimte onderzoeken.
If we are looking at how new life can be breathed into the accession negotiations, we should examine our scope of action.
Een beetje speelruimte graag, Edelachtbare.
Some leeway, please, Your Honor.
Er is speelruimte, we zullen alle argumenten aankaarten.
There's leeway, and we'll make all the arguments we can.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 921. Exact: 921. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo