Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "structurele werkloosheid" in Engels

Maar er is ook een andere kant van Nederland: een structurele werkloosheid en oprukkende armoede.
But there is another side of Holland too: structural unemployment and increasing poverty.
Ik zou nog verder moeten spreken over de structurele werkloosheid, maar de tijd ontbreekt daartoe.
I would also like to raise the question of structural unemployment but I have run out of speaking time.
Subsidies zijn ongeschikt om de structurele werkloosheid aan te pakken.
That is not the way to combat structural unemployment.
Bovendien is de structurele werkloosheid door opeenvolgende arbeidsmarkthervormingen aanzienlijk gedaald.
Moreover, successive labour market reforms significantly reduced structural unemployment.
Eén enge conclusie die je uit dit alles kan trekken, is bezorgdheid over structurele werkloosheid.
One scary conclusion you could draw from all of this is to worry about structural unemployment.
De strijd tegen de structurele werkloosheid dient vooral in die omgeving gevoerd te worden.
The fight against structural unemployment should be introduced in this environment above all.
Die ondernemingen zijn over het algemeen gelegen in de regio's die kampen met structurele werkloosheid.
Such firms are mainly to be found in regions suffering from structural unemployment.
Op de arbeidsmarkten zijn voldoende loonflexibiliteit en een versterking van prikkels tot werken nodig om gedurende de komende jaren een hogere structurele werkloosheid te voorkomen.
In labour markets, sufficient wage flexibility and a reinforcement of incentives to work are required in order to avoid higher structural unemployment over the coming years.
Mijnheer Herman, u zei zojuist dat de structurele werkloosheid 90 % van de totale werkloosheid uitmaakt.
Mr Herman, you quoted the figure of 90 % for structural unemployment, which is perhaps too high.
Hoewel de gegevens geen uitsluitsel geven over voltijdbanen is de omvang van de werkgelegenheidsgroei bemoedigend en neemt de structurele werkloosheid af.
While the data does not give the actual full-time employment measure, the scale of employment growth is encouraging and structural unemployment is reducing.
Deze koers zal de bestaande economische, sociale, regionale en nationale ongelijkheden en verschillen aanscherpen en de structurele werkloosheid bevorderen.
This path will accentuate the existing economic, social, regional and national divisions and disparities, and foment structural unemployment.
De realiteit is dat wij in de Europese Unie een situatie hebben geschapen waarin we langdurige structurele werkloosheid hebben en toch nog steeds arbeid moeten importeren.
The reality is that in the European Union we have created a situation where we have long-scale structural unemployment and yet are still are having to import labour.
Langdurige en structurele werkloosheid moet aanzienlijk worden teruggedrongen en moet worden voorkomen door middel van uitgebreide, elkaar versterkende strategieën die geïndividualiseerde actieve steun bieden voor de terugkeer op de arbeidsmarkt.
Long-term and structural unemployment should be significantly reduced and prevented by means of comprehensive and mutually reinforcing strategies that include individualised active support for a return to the labour market.
Het gevoerde beleid leidt tot grotere regionale evenwichtsverstoringen, groeiende structurele werkloosheid, meer werkloosheid voor laag opgeleide vrouwen en een aanhoudende toename van het aantal werkloze invaliden.
The policies being pursued cause greater regional imbalances, increasing structural unemployment, increased unemployment among poorly educated women, a continuing increase in the number of disabled people without work.
De cijfers van de structurele werkloosheid liggen vóór ons, zonder dat we bij machte zijn om die, zelfs in tijden van economische groei, omlaag te brengen.
Structural unemployment figures exist, and we are unable to reduce them even in times of economic growth.
In alle landen die klaar zijn om tot de monetaire unie toe te treden is de inflatie onder controle, maar dan wel ten koste van een blijvende structurele werkloosheid.
All the candidates for the single currency have now brought inflation under control, at the price of persistent structural unemployment.
Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, in het licht van de structurele werkloosheid waarmee wij kampen, is het dringend noodzakelijk stabiele arbeidsplaatsen te scheppen.
Mr President, Mr Commissioner, given the situation of structural unemployment that we are facing, it is vital to ensure that stable jobs are created.
Een arbeidsmarktbeleid dat de structurele werkloosheid verlaagt en de participatiegraad van de beroepsbevolking verhoogt, is daarom een belangrijke aanvulling op de pensioenhervorming.
Labour market policies which reduce structural unemployment and increase labour force participation are, therefore, important complements to pension reform.
De werking van de Slowaakse arbeidsmarkt dient verder te worden verbeterd en er zijn inspanningen nodig om de hoge structurele werkloosheid aan te pakken.
The functioning of Slovakia's labour market must be further improved and efforts need to be made to tackle the high level of structural unemployment.
Er zijn extra maatregelen nodig om de concurrentie in de dienstensector te bevorderen, het ondernemingsklimaat te verbeteren en de structurele werkloosheid terug te dringen.
Additional measures are needed to promote competition in services, to improve the business environment and reduce structural unemployment.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 130. Exact: 61. Verstreken tijd: 139 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo