Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "terug te grijpen" in Engels

return to
fall back
reverting
resorting
to resort
helpful to consider
Daarom stellen wij voor terug te grijpen op het rapport Brundtland, waarin duurzame ontwikkeling werd gedefinieerd in termen van richting geven aan een actie.
We also propose a return to the interpretation of the Brundtland report, which defined sustainable development in terms of a guideline for action.
Daarom stelt de rapporteur voor terug te grijpen op de reeds in Helsinki (1997) voorgestelde en besproken gebieden voor vervoersnetwerken.
Accordingly, the draftsman proposes a return to the territorial approach which was discussed in Helsinki (1997).
Hoe meer die aktie zich verdichtte, hoe meer het nodig was om terug te grijpen op een van de honderden pamfletten, iets wat nu met kopieermachine gedaan wordt.
The more people became involved in this action, the more need there was to fall back on one of the hundreds of pamphlets, something which is now done on the photocopier.
Castellucci nodigt u uit tot observeren, zonder terug te grijpen naar associaties of herinneringen.
Castellucci invites the spectator to observe without reverting to associations or memories.
In 'Sutra' bewijst Sidi Larbi Cherkaoui het tegendeel door terug te grijpen naar de rijke spirituele context van deze gevechtskunst.
In 'Sutra', Sidi Larbi Cherkaoui proves the opposite by reverting to the rich spiritual context of this martial art.
K. overwegende dat de omvang van fenomenen zoals jeugdbendes bepaalde lidstaten ertoe heeft gebracht het strafrecht voor minderjarigen strenger te maken en terug te grijpen op traditionele vrijheidsstraffen in penitentiaire instellingen,
K. whereas increasingly widespread developments such as juvenile gangs have prompted certain Member States to introduce more severe juvenile delinquency legislation, involving a return to traditional custodial sentences in correctional institutions,
We hoeven niet daarop terug te grijpen.
We don't have to resort to... that.
Gezegend zijn zij die stil protesteren zonder terug te grijpen op geweld.
Bless those who are protesting quietly without resorting to violence.
Vandaag zijn er nieuwe redenen om terug te grijpen naar het principe van samenhang.
There are now fresh reasons for renewed interest in the principle of cohesion.
Ik heb geprobeerd om ze terug te grijpen van hem.
I tried to grab them from him.
Er is geen reden om terug te grijpen op de comitologie.
There is no reason to fall back on comitology.
Dit kan gedaan worden zonder terug te grijpen op enig soort geweld; vreedzaam demonstreren is alles wat nodig is.
This can be done without resorting to violence of any sort; peaceful demonstration is all that is required.
Daarom is het noodzakelijk om terug te grijpen op eerdere internationale overeenkomsten ofwel de OSPAR-doelstellingen.
This is why it is necessary to refer to previous international agreements, or the OSPAR objectives.
Klaar om de macht terug te grijpen?
Are you ready to take back the power?
Wij hebben het volste recht terug te grijpen op de beginselen die de grondleggers van de Europese Unie hebben geïnspireerd.
We have every right to hark back to the principles that inspired the people who first began to create what was then the European Union.
Dit kan enkel door terug te grijpen naar échte eigen middelen.
This can be done only by having recourse to genuine own resources.
Ik ben er inderdaad van overtuigd dat we op een paar essentiële punten moeten trachten terug te grijpen naar het standpunt van het Europees Parlement uit de eerste lezing, dat wij precies twee jaar geleden met een zeer grote meerderheid hebben aangenomen.
I am absolutely convinced that we must endeavour, on a couple of points, to revert back to Parliament's opinion from the first reading, which we adopted exactly two years ago by a very large majority.
Indien de fiscale boekwaarde niet onmiddellijk duidelijk is in dit voorbeeld, kan het nuttig zijn om terug te grijpen naar het fundamentele principe dat is beschreven in alinea 10.
If the tax base is not immediately apparent in this example, it may be helpful to consider the fundamental principle set out in paragraph 10.
Het gaat dan om politieke stappen die in bepaalde omstandigheden noodzakelijk kunnen worden geacht, als we niet de mogelijkheid hebben om op nationale mechanismen terug te grijpen.
These are political moves that may prove necessary in certain circumstances, where we do not have the option to use national mechanisms.
De sleutel is om niet voor verzonnen realiteiten te vallen, en om terug te grijpen naar wat altijd al de belangrijkste reden was voor wetenschap.
The key is to avoid falling for contrived realities and to get back to what has always been the fundamental reason for science.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 46. Exact: 46. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo