Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: toegang hebben tot
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "toegang hebben" in Engels

Suggesties

Slimme doelwitten verbergen niet altijd dingen waar ze gemakkelijk toegang hebben.
Of course, smart targets don't always hide things where they have the easiest access.
Als we kunnen bepalen van degenen die toegang hebben gehad...
If we can determine which of those who had access...
De enige die toegang hebben, zijn ik en...
The only ones with access are me and...
Er zijn conciërges, postkamer- bedienden die toegang hebben.
There are janitors, mailroom clerks who can gain access.
In/etc/ftpusers staat een lijst met gebruikers die geen FTP toegang hebben.
The/etc/ftpusers file is a list of users disallowed any FTP access.
Bij nevengebouwen, waarin alleen de bewoners zelf toegang hebben, installeerde Siedle aparte vingerafdruklezers.
In ancillary buildings to which only residents have access, Siedle installed separate fingerprint readers.
De bouw van intermodale terminals waartoe alle gebruikers gelijke toegang hebben, wordt door verschillende EU-instrumenten ondersteund.
The construction of intermodal terminals that guarantee equal access to all users has been supported by several EU instruments.
Kijk gerust rond, ik zie dat jullie overal toegang hebben.
Feel free to look around, and I'll see you have full access to our facility.
De Alenda Golf Club, waartoe sommige woningen rechtstreeks toegang hebben, is een 18-holes pitch & putt golfbaan.
The Alenda Golf Club, to which some properties have direct access, is an 18-hole course with a separate pitch & putt.
Het daarna gegeven programma zal een koord, tot sommige gegevens daarin toegang hebben, het uit drukken maken.
The program given next will make a string, access some data in it, print it out.
Om gemakkelijk toegang hebben en een betere zichtbaarheid van de Agila is uitgerust met een hoge stoelen.
To provide easy access and better visibility, the Agila is equipped with high seats.
Elke speler wordt afgegeven met een uniek rekeningnummer en de spelers kiezen hun eigen wachtwoord, dat alleen zij toegang hebben.
Each player is issued with a unique account number and players choose their own password, which they alone can access.
Kiezen tot welke informatie uw apps toegang hebben
Choose what info your apps can access
Kiezen tot welke informatie uw apps toegang hebben
Choose what information your apps can access
In plaats daarvan, kunt u tot vertaaltechnologie toegang hebben dat reeds is opgezet en gewerkt en door een team van bekwame en ervaren specialisten gehandhaafd.
Instead, you are able to access translation technology that has already been set up and are operated and maintained by a team of skilled and experienced specialists.
Van alle autoriteiten die voor hun eigen doeleinden toegang hebben, genieten zij de meest ruime toegang.
Among all the authorities having access for their own purposes, they benefit from an access granted in the most open terms.
De lidstaten wijzen de havens aan waartoe de vissersvaartuigen toegang hebben met het oog op de aanvoer of overlading.
Member States shall designate ports to which fishing vessels may be permitted access for the purpose of landing or transhipment.
Alle burgers in de Europese Unie moeten in gelijke mate toegang hebben, waar ze ook vandaan komen en wat hun gezinsomstandigheden ook zijn.
We need equal access for all citizens in the European Union, wherever they come from and whatever their family circumstances.
Aldus door al dit functies of int. 13H te gebruiken, kunnen wij tot de schijven tot 8,46 slechts GB toegang hebben.
Thus by using all these functions or INT 13H, we can access the disks up to 8.46 GB only.
Tot welke vrienden en websites moet de app toegang hebben?
Which friends and sites should the app access?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 55253. Exact: 363. Verstreken tijd: 375 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo