Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: toelichting geven
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "toelichting" in Engels

Suggesties

Zie ook tekening en toelichting hieronder.
Look also to the drawing and explanation below.
In haar toelichting maakt verzoekster bezwaar tegen de betalingsverplichting.
In her explanation, the applicant objects to this obligation to pay.
Dat wordt ook bevestigd in de toelichting.
This is further borne out in the explanatory statement.
Het model wordt gedetailleerd beschreven in de toelichting.
The model is described in detail in the explanatory statement.
De Commissie creëert in haar toelichting een kunstmatige tegenstelling tussen zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
In its explanatory memorandum the Commission draws an artificial distinction between maternity leave and parental leave.
Deze beschrijving bevat ook een toelichting bij gebruikte schattingen.
That description shall also give an explanation of any estimates used.
De Commissie verwijst naar haar toelichting in overweging 245.
The Commission refers to its explanation in recital (245).
Bovendien heeft Polen een toelichting verstrekt op de gebruikte toerekeningsmethode.
Moreover, Poland has submitted an explanation of the methodology used to allocate them to services.
Zie punt 3.3 van de toelichting.
This is mentioned in paragraph 3.3 of the explanatory statement.
De toelichting wordt afzonderlijk gepubliceerd (Deel 2).
The explanatory statement will be published separately (Part 2).
Een man direct doden berooft hem van een toelichting.
Killing a man instantly robs him of explanation.
Wij zijn het volkomen eens met de algemene doelstellingen in de toelichting bij het voorstel.
If we take a look at the general aims in the explanatory statement of the proposal, then we will see that we can give these our full and unequivocal support.
In zijn duidelijke toelichting constateert de heer Hoppenstedt dat de minimumreserves in betekenis afnemen.
In his excellent explanatory statement, Mr Hoppenstedt notes that the importance of minimum reserves is waning.
Stuur dan een e-mail met de naam en een toelichting naar.
Please send an e-mail stating the name(s) along with an explanation.
Het was zeer ongebruikelijk dat ondergeschikten een toelichting op hun opdrachten kregen.
It was very unusual for subordinates to be given an explanation for their orders.
Het onderstaande verhaal heeft enige toelichting nodig.
The following story needs a little explanation.
Een toelichting van onze specialist in Alpengewassen.
An explanation from our Alpine crop specialist.
Arshad geeft een korte voorzet, Hadj vraagt een toelichting.
Arshad gives a brief introduction, Hajj asks an explanation.
Rechts onderin is enige ruimte beschikbaar voor een toelichting.
Below on the right, there is some room for explanation.
Ter nadere toelichting bij 13 overweegt de commissie het volgende.
By way of further explanation of point 13, the Committee considers the following.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4430. Exact: 4430. Verstreken tijd: 89 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo