Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tot vaststelling" in Engels

establishing laying down fixing setting adopting determining to establish to adopt defining introducing
to determine
to set
specifying
concerning the adoption
for the establishment

Suggesties

Resolutie 12/05 tot vaststelling van een programma voor overlading door grote vissersvaartuigen.
Resolution 12/05 on establishing a programme for transhipment by large-scale fishing vessels.
Ik heb voor dit verslag over visserij en tot vaststelling van technische overgangsmaatregelen gestemd.
I voted for the report on fisheries and establishing transitional technical measures.
verordeningen tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten:
regulations laying down the common organisation of markets in certain agricultural products:
De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot vaststelling van de regels voor de bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten.
The Commission may adopt implementing acts laying down rules for the protection of traditional specialities guaranteed.
Soort van put tot vaststelling van haar up in de wacht voor een tijdje.
Kind of put fixing her up on hold for a while.
Combineer deze punten, tot vaststelling van de positie van de module voorzien van een kleeflaag.
Combine these points, fixing the position of the module with an adhesive.
tot vaststelling van specifieke maatregelen voor Cyprus wat betreft scrapie
laying down specific measures to be applied by Cyprus with regard to scrapie
Er is nog altijd geen voorstel tot vaststelling van voedingsprofielen ingediend.
A proposal establishing nutrient profiles still has to be submitted.
Bij de mededeling gaat derhalve een voorstel voor een beschikking tot vaststelling van het Fiscalis 2007 programma.
Attached to the communication is therefore a proposal for a decision establishing the Fiscalis 2007 programme.
tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen ervan,
laying down the general rules for its implementation.
Merk op dat de noodzaak tot vaststelling van gebieden en over hoeveel het gaat kosten.
Note areas that need fixing and about how much it is going to cost you.
Geen Isp's zien op vrijdag, na vorig jaar tot vaststelling van de procedure van het niet aanwezig zijn tijdens de piraterij site-blokkeren van hoorzittingen.
No ISPs showed up on Friday, after last year establishing the procedure of not being present during piracy site-blocking hearings.
Overmatige tot vaststelling van (bij sommige honden)
Excessive laying down (in some dogs)
tot vaststelling van het communautaire actieprogramma "Jeugd"
establishing the "Youth" Community action programme
tot vaststelling van minimumeisen voor een onderzoek naar prioneiwitgenotypes van schapenrassen
laying down minimum requirements for a survey of prion protein genotypes of sheep breeds
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de uitvoer van bepaalde kaassoorten naar Australië
laying down special conditions for the export of certain cheeses to Australia
tot vaststelling van de bemonsteringsmethoden voor chemische analyse van caseïne en caseïnaten
laying down methods of sampling for chemical analysis of edible caseins and caseinates
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen
establishing detailed rules concerning the inspection of fishing vessels
tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)
laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)
Uitvoeringshandelingen tot vaststelling van administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen
Implementing acts laying down administrative and scientific requirements for applications
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2198. Exact: 2198. Verstreken tijd: 127 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo