Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verhoging" in Engels

Suggesties

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele BTW verhoging.
The Company is not responsible for any eventual increase in VAT.
Elke 10 graden verhoging verdubbelt de reactiesnelheid.
Every 10 degrees increase will double the reaction rate.
Probeer verhoging van de energie stromen, stap voor stap.
Try increasing the power flow incrementally.
In veel landen wordt gedebatteerd over verhoging van de pensioenleeftijd.
Debates on raising the retirement age are being held in many countries.
Stress verhoogt hart- en vaatziekten door verhoging van bloeddruk.
Stress increases cardiovascular disease as a result of raising blood pressure.
Deze verhoging alleen zal echter geen blijvend succes garanderen.
This increase alone, however, will not bring spectacular success.
Een verhoging van het serumcreatinineniveau en/of acuut nierfalen is waargenomen.
Increase in serum creatinine level and/or acute renal failure have been observed.
Die registreert 'n plaatselijke verhoging...
The ship's computers sense a localized increase...
Gisteren was het nog een verhoging.
Decrease? Just yesterday he was talking about an increase.
De constante verhoging van de automatiseringsgraad in moderne productiefaciliteiten wordt toenemend ondersteund door identificatiesystemen.
The constant increase of the degree of automation in modern production plants is increasingly supported by identification systems.
Ik denk dat je het een gulle verhoging zult vinden.
I think you'll find it a generous increase.
Je pupillen zijn vernauwd, wat wijst op een verhoging aan adrenaline.
Your pupils are constricted, suggesting an increase in adrenaline.
De uitbreiding voegt zintuiglijke vaardigheden toe of een duidelijke verhoging van intelligentie.
Enhancements have been known to add sensory abilities or a notable increase in intelligence.
Ik wil 30% verhoging op mijn dividenduitkering.
I want a 30% increase in my dividend check.
Moeilijke tijden laten altijd een verhoging van diefstal zien.
Tough times correlate with an increase in theft.
De tractorafdeling moet een verhoging van de winst verwezenlijken.
The tractor division should show an increase in earnings.
Natuurlijk volgt er een verhoging in loon op jullie promotie.
Naturally, an increase of payment will follow your promotion.
Professor Karl Voigt werkt aan een formule tot verhoging van de productie van synthetische olie.
Professor Karl Voigt is working on a formula to increase the production of synthetic oil.
En blijkbaar hebben ze mij gebruikt als affiche voor de verhoging.
And apparently, they used me as the poster boy for the increase.
Toch registreren we een verhoging van 0,5 %.
Nonetheless, we're ticking off an increase of almost 0.5 percent.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8256. Exact: 8256. Verstreken tijd: 139 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo