Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verlenging van de geldigheidsduur" in Engels

extension of validity
extend the validity
extension of the validity
extend the date
extension of the period of validity
prolongation
extension of the approval periods
Om de verlenging van de geldigheidsduur niet onnodig te vertragen kwamen Parlement en Raad overeen de onderhandelingen over het effectieve gebruik van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen uit te stellen tot de behandeling van het thans voorliggende wetgevingsvoorstel.
In order to avoid unnecessarily prolonging the necessary extension of validity, however, Parliament and the Council agreed to postpone the negotiations on the actual use of delegated acts and implementing provisions until the legislative procedure now under way.
Teneinde een hoge mate van veiligheid in de binnenvaart te handhaven, moeten gedetailleerde bepalingen worden vastgesteld betreffende de vervanging en de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten, de verlenging van de geldigheidsduur ervan en de afgifte van nieuwe certificaten.
In order to maintain a high degree of safety in inland navigation, it is necessary to lay down detailed provisions concerning the replacement, renewal, extension of validity and issuing of new Union inland navigation certificates.
Bekrachtiging van de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat met één maand overeenkomstig artikel 13, lid 2.
Endorsement to extend the validity of the certificate one month in accordance with Article 13.2
VERKLARING VAN VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET CERTIFICAAT TOTDAT DE HAVEN VAN KEURING IS BEREIKT, WANNEER PARAGRAAF A/19.3.5 VAN DE ISPS-CODE VAN TOEPASSING IS, OF VOOR EEN PERIODE VAN UITSTEL WANNEER PARAGRAAF A/19.3.6 VAN DE ISPS-CODE VAN TOEPASSING IS
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF VERIFICATION WHERE SECTION A/19.3.5 OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE SECTION A/19.3.6 OF THE ISPS CODE APPLIES
Sommige ontwikkelingslanden, met name bezuiden de Sahara, lijken ook voorstander van een verlenging van de geldigheidsduur van de Overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten.
Some developing countries, notably sub-Saharan, also appear to be supportive of an extension of the validity of the ATC.
Uiterlijk op de eerste werkdag van de week na de verlenging van de geldigheidsduur stellen de lidstaten de Commissie van deze verlenging in kennis.
Member States shall notify this to the Commission not later than the first working day of the week following the extension of the validity.
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 809/2003 en (EG) nr. 810/2003 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen voor composteer- en biogasinstallaties krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad
amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Betreft: Vergelijkend onderzoek COM/A/2/02 - verlenging van de geldigheidsduur van de reservelijsten
Subject: Special concours COM/A/2/02, efficient use of taxpayers' money and of highly qualified personnel pool, extension of validity of reserve lists
Verlenging van de geldigheidsduur van de invoercertificaten
Extension of validity of import licences
Deze verlenging van de geldigheidsduur moet worden vermeld op het communautaire certificaat.
Such extension shall be indicated on the Community certificate.
Deze verlenging van de geldigheidsduur moet in het certificaat vermeld worden.
Such extension shall be indicated on that certificate.
Alvorens te besluiten zou ik nogmaals het Parlement willen bedanken voor zijn ondersteuning van de verlenging van de geldigheidsduur van dit belangrijke instrument.
Before closing let me once again thank Parliament for its support in extending the validity of this important instrument.
De verlenging van de geldigheidsduur moet daarom een overgangsperiode van twee jaar bestrijken en bepaalde wijzigingen in de bestaande verordening inhouden.
The extension should therefore cover an interim period of two years and include certain modifications to the existing Regulation.
Wat ethefon betreft, rechtvaardigen onlangs ingediende gegevens die verder moeten worden geëvalueerd, de verlenging van de geldigheidsduur voor de MRL's voor tafelolijven en katoenzaad.
As regards ethephon, recently submitted data that require further evaluation, justify the extension of the expiry date for the MRLs on table olives and cotton seed.
Bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een aanvraag ingediend voor een verlenging van de geldigheidsduur van de voorlopige MRL's voor rafoxanide in melk van runderen en schapen.
An application for the extension of the time period applying to the provisional MRL for rafoxanide in bovine and ovine milk has been submitted to the European Medicines Agency (hereinafter 'EMA').
Toch is de Commissie van mening dat dit technische voorstel alleen betrekking heeft op de periodieke verlenging van de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale btw-tarief.
Nevertheless, the Commission considers that this technical proposal only concerns the periodical extension of the minimum level of the standard VAT rate.
De lidstaten hebben verzocht om verlenging van de geldigheidsduur van deze afwijking teneinde een verstoring van de handel te voorkomen.
Member States have asked to extend the derogation for a further period of time in order to avoid disruption of trade.
Bij schrijven van 17 juli 2006 heeft Nepal een verzoek ingediend voor verlenging van de geldigheidsduur van de afwijking overeenkomstig artikel 76 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
By letter dated 17 July 2006 Nepal submitted a request for prolongation of the derogation in accordance with Article 76 of Regulation (EEC) No 2454/93.
Een verdere verlenging van de geldigheidsduur met één jaar is in het belang van de Gemeenschap en de lidstaten.
A further one year extension of the Convention is in the interest of both the Community and its Member States.
In juni 2005 werd door het Parlement en de Raad reeds besloten tot verlenging van de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen.
The prolongation of the transitional measures was already decided by Parliament and Council in June 2005.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 83. Exact: 83. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo