Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voltooid deelwoord" in Engels

Het voltooid deelwoord van zijn is geweest.
The past participle of zijn is geweest.
Voor de voltooide tijden gebruiken we het voltooid deelwoord.
For the perfect tense, we use a past participle.
Het voltooid deelwoord wordt gevormd door -t aan de stam toe te voegen.
The supine is formed by attaching -t to the stem.
Bij het voltooid deelwoord wordt bij de meeste onregelmatige werkwoorden weer de stamklinker veranderd, en er wordt -it of -at toegevoegd.
In the supine, most verbs change the stem-vowel again, and attach -it or -at.
Je hebt het voltooid deelwoord gebruikt zonder het te verbasteren.
You used the past participle without a modifier.
Dit betekent dat "te + infinitief (hebben/zijn/worden)" wordt gevolgd door een [[Verbs.Re12 | voltooid deelwoord]].
This means that "te + infinitive (hebben/zijn/worden)" is followed by a [[Verbs.Re12 | past participle]].
Zie ook hebben en zijn en het voltooid deelwoord.
See also hebben and zijn and the past participle.
Spaanse tijden vervoegende "HABER" voltooid deelwoord
Spanish Tenses conjugated "HABER" past participle
Twee punten om te onthouden voor het voltooid deelwoord:
Two points to bear in mind for the past participle:
Een voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruiken
Using the Past Participle as an Adjective
Maar net als zijn kan het ook dienen als hulpwerkwoord voor een voltooid deelwoord.
But like zijn, it can also serve as the auxiliary verb before a past participle.
Als het een hulpwerkwoord was geweest voor proberen, dan zou het voltooid deelwoord zijn veranderd in een infinitief.
Had it been an auxiliary verb for proberen, the past participle would have turned into an infinitive.
( ) Voor het voltooid deelwoord van groeien gebruiken we zijn'.
( ) For the past participle of groeien, we use zijn.
( ) Er zijn situaties waarin we zelfs het voltooid deelwoord in tweeën splitsen.
( )There are cases where even the past participle is split in two.
( ) We gebruiken het voltooid deelwoord 'gezuld' eigenlijk nooit.
( ) You will rarely come across the past participle 'gezuld'.
Er zijn drie werkwoorden die we voor een voltooid deelwoord kunnen gebruiken: hebben en zijn voor de voltooide tijden en het sterke werkwoord worden voor de lijdende vorm.
There are three verbs that can be connected with a past participle: hebben and zijn for the perfect tense and worden for the passive voice.
Waarom gebruiken we een infinitief in plaats van een voltooid deelwoord?
Why do we use an infinitive instead of a past participle?
De Spaanse voltooid verleden tijd conjunctief is een verbindingswoord dat het onvoltooid verleden tijd conjunctief van het helpende werkwoord haber combineert met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.
The Spanish past perfect subjunctive is a compound verb that combines the imperfect subjunctive of the helping verb haber with the past participle of the main verb.
Het voltooid deelwoord van het werkwoord waar het om gaat.
The past participle of the verb you need.
Het voorvoegsel blijft deel van het werkwoord als het werkwoord de vorm heeft van een infinitief of een voltooid deelwoord.
The prefix remains part of its verb if the verb has the form of an infinitive or past participle.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 49. Exact: 49. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo