Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voltrokken" in Engels

carried out
taken place
consummated
unfolded
officiated
accomplished
occurred
executed
took place
Het vonnis zal nu worden voltrokken.
Sentence will now be carried out.
En zo'n doodvonnis wordt hier binnen een week voltrokken.
And, unlike in your country, sentences are carried out within a week.
De verschrikkelijke waarheid van wat zich had voltrokken, was te schrijnend.
The awful truth of what had taken place, became too apparent.
Doch niet één van hen zal toegeven dat de contrarevolutie reeds voltrokken is.
But not a single one of them would admit that the counterrevolution has already taken place.
Nadat het huwelijk was voltrokken, natuurlijk.
After the marriage was consummated, of course.
En dan is er nog het herhaaldelijk voorgestelde maar nooit daadwerkelijk voltrokken huwelijk tussen Aérospatiale en Dassault.
We have had the often proposed but never consummated marriage between Aérospatiale and Dassault.
Twee dagen later werd het vonnis voltrokken.
Two days later the verdict was carried out.
Als de doodvonnissen worden voltrokken, maakt dat verdere samenwerking volgens mij onmogelijk.
If the death sentences are carried out, I believe that any future cooperation will be made impossible.
Wij pleiten er eveneens voor dat deze doodstraf niet wordt voltrokken.
We also demand that this death sentence not be carried out.
De straf van Gan wordt momenteel voltrokken.
The difference is that Gan's sentence is being carried out right now.
Het vonnis moet, en zal worden voltrokken.
The sentence must and shall be carried out.
Bovendien is de doodstraf reeds voltrokken in drie gevallen van gewelddadige kaping van een veerboot.
Moreover, the death penalty has been already carried out in three cases of ferryboat kidnapping with violence.
In Europa hebben zich belangrijke veranderingen voltrokken.
Considerable changes have taken place within Europe.
Daarom kan een huwelijk, dat tussen gedoopten aangegaan en voltrokken is, nooit ontbonden worden» (n.).
Therefore, a marriage which is ratified and consummated between baptized persons can never be dissolved» (no. 346).
Het huwelijk is voltrokken als bepaalde beloften zijn gedaan.
So the marriage is complete when certain agreements have been met.
Vader Rowe heeft gisteren twee huwelijken voltrokken.
So father rowe, he officiated two weddings yesterday.
Door jouw handen is Zijn recht voltrokken.
Through your hands, His judgment is witnessed.
In het zoogdier heeft zich een zeer bijzondere ontwikkeling voltrokken.
In a mammal there has been a truly amazing evolutionary development.
Hij trekt bij je in zodra de daad voltrokken is.
I believe he's moving in here after you've done the deed.
Jij hebt net mijn doodsvonnis voltrokken.
You've just given me a death sentence.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 459. Exact: 459. Verstreken tijd: 86 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo