Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voor" in Engels

Suggesties

voor ons +10k
vóór +10k
voor deze +10k
voor dat +10k
dat voor +10k
voor u +10k
klaar voor +10k
tijd voor +10k
goed voor +10k
Bedankt voor uw gulle gift voor hetjaarlijkse oogstfestival.
Thank you for you generous donation for this year's harvest festival.
Mobiele zoekmachine voor vervangingsonderdelen voor bedrijfsvoertuigen.
Mobile search engine for commercial vehicle spare parts.
SSAB lanceert een nieuwe garantie voor Prelaq-materiaal voor buiten-toepassingen.
SSAB is launching a new guarantee for Prelaq material for exterior applications.
De woonpunten voor Winterberg worden voor september/oktober 2015 drastisch verlaagd.
The residence points for Winterberg will be massively reduced for September/October 2015.
Verschillende natuurorganisaties pleiten voor reservaten voor deze strandbroeders.
Various nature organizations plead for establishing reservations for these beach brooders.
VOLLEDIG invullen svp voor gratis demo internationale waarderingssoftware voor ondernemingen.
FILL IN this form COMPLETELY please for free demo international valuation software for companies.
Gosewin Bos als kerkrentmeester verantwoordelijk voor de toestemming voor opname.
Gosewin Bos as church warden was responsible for providing permission for the recording.
Aanhangsel 5 beschrijft de aanbevolen procedures voor bemonstering voor VTG-analyse.
Appendix 5 provides the recommended procedures for sample collection for VTG analysis.
Er moeten specificaties worden vastgesteld voor een elektronisch template voor emissieverslagen.
It is necessary to lay down specifications for an electronic template for emissions reports.
Cumulatieve gekwantificeerde streefwaarden voor deze indicatoren worden voor 2023 vastgelegd.
Cumulative quantified target values for those indicators shall be set for 2023.
Gouvernes werken symmetrisch voor tangage en door différentiële actie voor roulis.
The control surfaces work symmetrically for pitching and by differential action for rolling.
Uw rapporteur pleit daarom voor een compensatieregime voor uitzonderingsgevallen.
Your rapporteur therefore calls for a compensation scheme for exceptional cases.
Dit geldt ook voor alle programmavoorstellen voor de programmeerperiode 2007-2013.
This goes also for any programme proposal for the programming period 2007-2013.
We gebruiken ze voor mensen, voor plaatsen, voor jullie producten en voor gebeurtenissen.
We're using them for people, we're using them for places, we're using them for your products, we're using them for events.
Bereid ontslagbrieven voor voor de vermelde Tribune-medewerkers.
Prepare termination letters for the Tribune employees as noted.
Net voor de verkiezingen voor Staatsaanklager.
Just prior to the election for state's attorney.
We weten weinig van Jack voor hij naar Tortuga kwam voor de schat.
Not a lot's known about Jack Sparrow 'fore he showed up in Tortuga with a mind to go after the treasure of Isla de Muerte.
Het district stuurt aanbevelingen voor recepten voor gezondere eetgewoonten.
The Department is sending over recipe recommendations - for healthier food options.
Voorschoolse opvoeding zorgt voor de basisvoorwaarden voor succesvol verder leren.
Pre-school education aims to ensure the basic conditions for successful further learning.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarschuwde Europa eergisteren voor deze verandering.
The day before yesterday the Organisation for Economic Cooperation and Development warned Europe about this change.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2828035. Exact: 2828035. Verstreken tijd: 1296 ms.

voor ons +10k
vóór +10k
voor deze +10k
voor dat +10k
dat voor +10k
voor u +10k
klaar voor +10k
tijd voor +10k
goed voor +10k

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo