Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voor de vaststelling" in Engels

Suggesties

Daarom kon de door deze onderneming verstrekte informatie niet worden gebruikt voor de vaststelling van de normale waarde.
Therefore, the information submitted by this company could not be used to establish normal value.
In plaats daarvan werden voor de vaststelling van de uitvoerprijzen Indonesische uitvoerstatistieken gebruikt.
Instead, Indonesian export statistics were used to establish export prices.
Verder ontbraken gegevens voor de vaststelling van een passende residudefinitie en de schatting van het residugehalte in verwerkte fruitproducten.
Moreover, data was missing to determine an appropriate residue definition and to estimate the level of residues in processed fruit commodities.
Die procedure dient tevens te worden gebruikt voor de vaststelling van een geharmoniseerde analysemethode.
That procedure should also be used to adopt a harmonised risk-analysis method.
We moeten ook ons werk voor de vaststelling van een gemeenschappelijk asielstelsel versnellen.
We also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
De basisverordening schrijft echter geen specifieke methode voor de vaststelling van de schademarge voor.
However, the basic Regulation does not prescribe any particular method to establish the injury elimination level.
Door de havenautoriteiten gebruikte methode voor de vaststelling van de concessievergoedingen
Methodologies used by the port authority to establish the concession fees
De bovengenoemde factoren voor de vaststelling van de compensatie werden in aanmerking genomen, ongeacht het type overeenkomst dat werd toegepast voor de vaststelling van de compensatie.
The factors, as mentioned above, to determine the compensation were taken into account regardless of the type of agreement applied to establish the compensation.
Het is de meest geavanceerde en uiterst betrouwbare toepassing voor de vaststelling indexering probleem Outlook 2010.
It is the most advanced and highly reliable application for fixing indexing problem Outlook 2010.
Bedankt voor de vaststelling van de Franse versie, gewaardeerd.
Thanks for fixing the French version, highly appreciated.
Dit zal uiteraard op de kosten voor de vaststelling van uw auto airconditioner.
This will obviously increase the costs of fixing your car air conditioner.
Bevestiging voor de vaststelling van vloeistof met essentie van exotisch fruit.
Fastening for fixing liquid with essence of exotic fruit.
1. De inschrijving voor de vaststelling van de premies wordt gehouden door het betrokken interventiebureau.
1. The tendering procedure for fixing premiums shall be organized by the appropriate intervention agency.
Evenmin werd een specifieke methode voor de vaststelling van deze waarde bepaald.
Nor was there established any specific methodology for determining this value.
De Commissie heeft een duidelijke basis gelegd voor de vaststelling van de maximale veilige hoeveelheid vitaminen en mineralen.
The Commission has established a clear basis for determining safe upper limits of vitamins and minerals.
Artikel 12 bevat gedetailleerde regels voor de vaststelling van de toegestane visserijinspanning.
Article 12 contains detailed rules for the fixing of the allowable fishing effort.
De grondslag voor de vaststelling van referentieniveaus voor woningen en werkplekken.
The basis for the establishment of reference levels for dwellings and workplaces.
Daarom wordt in deze mededeling een herziene methode voor de vaststelling van referentie- en disconteringspercentages gepresenteerd.
Therefore, this Communication presents a revised method for setting reference and discount rates.
De parameters voor de vaststelling van de tarieven zijn op objectieve en transparante wijze vastgesteld.
The parameters for setting the tariffs were set in an objective and transparent way.
Derhalve pleit het EESC tevens voor de vaststelling en tenuitvoerlegging van een Europese strategie inzake eiwitten.
The EESC is therefore in favour of framing and implementing a European strategy on proteins.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2039. Exact: 2039. Verstreken tijd: 276 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo