Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voor een rechtbank" in Engels

before a court
in court
before the courts
for a court
in a court of law
before a tribunal
to trial
De grondwet stelt dat iedere burger het recht heeft op verdediging voor een rechtbank.
The Constitution says that every citizen has the right to be defended before a court.
Na de arrestatie van Morgan Tsvangirai jongstleden zondag, duurde het tot dinsdag - gisteren - eer hij voor een rechtbank werd geleid en een medische behandeling kreeg.
Following the arrest of Morgan Tsvangirai last Sunday, it was not until Tuesday - yesterday - that he was arraigned before a court and given access to medical treatment.
Welke maatregelen neemt de Europese Unie om te waarborgen dat haar burgers die in Guantanamo Bay gevangen zitten het recht krijgen om voor een rechtbank te worden verdedigd?
What action is the European Union taking to ensure that its captured citizens in Guantanamo Bay enjoy the right to be defended in court?
De aanvrager heeft het recht dit besluit voor een rechtbank aan te vechten voordat het wordt uitgevoerd, met het oog op een herziening van de beoordeling en het besluit van de bevoegde autoriteit door de rechtbank en om te voorkomen dat de gegevens in kwestie openbaar worden gemaakt.
The applicant shall have the right to challenge such decision in court before it is implemented, with a view to having the assessments and decision made by the competent authority reviewed by the court and to preventing disclosure of the data in question.
Het verbod om op te treden als een zaak aanhangig is voor een rechtbank, kan niet op grond van de Verdragen worden betwist.
The ban on intervention in cases pending before the courts is something which cannot be contested on the basis of the Treaties.
Een afgevaardigde of senator die tijdens het verrichten van een met de uitvoering van zijn taken verband houdende handeling de rechten van derden schendt, kan alleen met instemming van de Sejm of de Senaat voor een rechtbank worden gedaagd.
A deputy or senator who, in the course of an act relating to the performance of his duties infringes the rights of third parties may be held accountable before the courts only with the authorisation of the Sejm or the Senate.
Nog voor een rechtbank zich had uitgesproken over de juridische status van het gebouw is de politie op deze mensen afgestuurd.
The police were sent to these people before a court had ruled on the legal status of the building.
Niemand kon opgesloten worden zonder aangeklaagd te worden voor een rechtbank, en iedereen was onschuldig totdat de schuld bewezen was door een jury.
Nobody could be imprisoned without to be brought before a court, and everyone was innocent until the guilt was proven by a jury.
Indien zij geen afstand hebben gedaan van het desbetreffende recht, dienen verdachten of beklaagden in ieder geval toegang tot een advocaat te hebben tijdens de strafprocedure voor een rechtbank.
In any event, suspects or accused persons should be granted access to a lawyer during criminal proceedings before a court, if they have not waived that right.
Speciale internationale troepen zouden jacht moeten maken op deze misdadigers die zich aan genocide schuldig hebben gemaakt, zodat ze vervolgens voor een rechtbank terecht kunnen staan.
Criminals responsible for genocide should be pursued by international special forces, so they can be tried before a court of law.
Mensen die in een uitzettingsprocedure verkeren, hebben nu ook het recht op juridische verhaal voor een rechtbank of een tribunaal teneinde tegen het proces in beroep te gaan, uiteindelijk, als laatste redmiddel, zelfs tot aan het Europese Hof van Justitie.
Persons affected by a deportation procedure will now also have the right to judicial remedy before a court or tribunal in order to appeal against the process, ultimately including the European Court of Justice as the last resort.
Op welke manieren zal de EU trachten om de verantwoordelijken voor een rechtbank te brengen om te voorkomen dat ze straffeloos kunnen blijven rondlopen?
In which ways will the EU seek to bring those responsible before a court of law in order to prevent impunity?
De lidstaten moeten erop toezien dat de bewaring niet illegaal of arbitrair is, en in het bijzonder dat ze in overeenstemming met de nationale wetgeving wordt toegepast en met inachtname van procedurele waarborgen, zoals toegang tot een doeltreffende voorziening voor een rechtbank of een tribunaal.
Member States must ensure that detention is not illegal or arbitrary, in particular that it is applied in accordance with national law and accompanied by procedural safeguards such as access to an effective remedy before a court or a tribunal.
ervoor te zorgen dat gedetineerden hun detentie op een doeltreffende manier kunnen aanvechten voor een rechtbank en kunnen rekenen op een adequate rechtsgang;
ensuring that detainees are able effectively to challenge their detention before a court and are subject to due process;
Het is een schande voor de mensheid dat de oorlogsmisdaden van Milosevic niet voor een rechtbank zijn berecht en dat hij door kan gaan met zijn aanvallen op de vrede, de vrijheid, de democratie en de vrije pers.
It is to the world's shame that Mr Milosevic has not been tried in court for his war crimes and that he is allowed to continue his attacks upon freedom, peace, democracy and the free press.
In verband met die activiteiten kan een afgevaardigde alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de Sejm en, in het geval dat hij de rechten van derden heeft geschonden, kan hij alleen met de instemming van de Sejm voor een rechtbank worden gedaagd.
Regarding such activities, a Deputy can only be held liable before the Sejm and, in a case where he has infringed the rights of third parties, he may only be proceeded against before a court with the consent of the Sejm.
bezorgd dat 80% van de gevangenen wordt vastgehouden op grond van de beruchte nationale wet inzake preventieve hechtenis van 1991 en dat zij sinds hun arrestatie niet voor een rechtbank zijn verschenen,
concerned that as many as 80% of the prisoners are detained under the notorious National Preventive Detention Act of 1991 and that they have not appeared in court since their arrest,
is verheugd over de arrestatie van 173 verdachten vorige maand in verband met de moorden op albino's in Tanzania; dringt er ten stelligste bij de autoriteiten op aan de verantwoordelijken snel voor een rechtbank te brengen;
Welcomes the arrest last month of 173 suspects in connection with the killing of albinos in Tanzania; strongly urges the authorities to proceed speedily and bring those responsible before a court of law;
f) "milieuprocedures": administratieve of gerechtelijke beroepsprocedures in zaken betrekking hebbende op het milieu, voor een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onpartijdig orgaan, die worden beëindigd met een bindende beslissing;
(f) "environmental proceedings" means the administrative or judicial review proceedings in matters relating to the environment before a court or other impartial, independent body established by law, which is concluded by a binding decision;
voor een rechtbank of een ander bij wet ingesteld
before a court or other
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 93. Exact: 93. Verstreken tijd: 175 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo