Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voor het wegnemen" in Engels

to remove
for taking away
for the removal
for removing
for eliminating
for the elimination
to put an
Deze maatregelen voor het wegnemen van belemmeringen kunnen inhouden dat prikkels worden gegeven, wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd, richtsnoeren en interpretatieve mededelingen worden vastgesteld, of administratieve procedures worden vereenvoudigd.
Such measures to remove barriers may include providing incentives, repealing or amending legal or regulatory provisions, or adopting guidelines and interpretative communications, or simplifying administrative procedures.
Bovendien werden dergelijke risico's blijkbaar door Kahla I weggenomen, die al in 1991 (maatregel 2) een beroep had gedaan op deze steun ten belope van het voor het wegnemen van de risico's noodzakelijke bedrag.
In addition, those hazards had supposedly been removed by Kahla I, which already benefited from such support in 1991 (measure 2) for the amount needed to remove them.
Dat iemand zal moeten betalen, voor het wegnemen van onze zoon.
That someone has to pay for taking away our son.
Nou ja, in ieder geval Ik zal niet verantwoordelijk voor het wegnemen bedrijf een onschuldige vrouw.
Well, at least I won't be responsible for taking away an innocent woman's company.
Dat betekent dat we onze ambities voor het wegnemen van belemmeringen op het gebied van de handel en regelgeving omhoog moeten bijstellen.
That means gearing up our ambitions for the removal of trade and regulatory barriers.
Duitsland beweerde onlangs dat de maatregelen bedoeld zouden zijn voor het wegnemen van in juli 1990 ontstane milieurisico's.
Germany recently stated that the measures were intended for the removal of environmental hazards dating from July 1990.
Je voelt je schuldig voor het wegnemen van wat ze hadden... en wil je ze hier houden ongeacht hoe hun leven hier zou gaan worden.
You feel guilty for taking away what they had, so you want to keep them around, never mind what their lives might be like...
De Fractie van de Europese Sociaal-democraten heeft vandaag gestemd voor het wegnemen van de hinderpalen die een Statuut van de leden in de weg staan.
The EPLP has voted today for the removal of barriers preventing a Members' Statute.
Ik kan u nooit vergeven voor het wegnemen van mijn man en mijn wereld.
I can never forgive you for taking away my husband and my world.
Dank u voor het wegnemen van mijn angst en helpt me om gezond te blijven!
Thank you for taking away my fear and helping me to stay healthy!
U moet bidden dat hij u vergeeft, voor het ontzeggen van zijn moeder, zijn hele leven en dat zij u vergeeft, voor het wegnemen van haar zoon.
You should pray that he forgives you for denying him his mother for his entire life and that she forgives you for taking away her son.
Het uitnemen van organen uit niet-levende donoren heeft het medische, ethische en juridische vraagstuk aan de orde gesteld van vaststelling van de dood en toestemming voor het wegnemen van de organen.
Taking organs from dead donors has posed the medical, ethical, and legal problem of establishing death and obtaining permission to remove the organs.
In de resolutie worden deze maatregelen weliswaar toegejuicht, maar wordt de Commissie ook verzocht een gedetailleerd plan van aanpak op te stellen met termijnen voor het wegnemen van de belemmeringen voor de ontwikkeling van de e-handel in financiële diensten.
While welcoming these measures, the resolution calls on the Commission to establish a detailed road map with deadlines to remove obstacles to the development of e-commerce in financial services.
roept de Commissie op alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor het wegnemen van elke mogelijke ondubbelzinnigheid in Europese octrooiwetgeving en alle bestaande achterdeurtjes te sluiten;
Calls on the Commission to take all necessary measures to remove any ambiguity in European patent legislation and to close any loopholes that exist;
Andere strafbare feiten in dit verband zijn het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen wanneer gebruik wordt gemaakt van geweld of bedreiging, of wanneer wordt betaald voor het wegnemen van weefsel of een orgaan.
Also included as offences are the recruitment, transportation or harbouring of a person where use is made of force or threats or where payment is made for the removal of an organ or tissue.
Kan de Commissie bevestigen dat de herziening bedoeld is voor het wegnemen van de belemmeringen voor de concurrentie op de interne markt zoals veroorzaakt door de huidige richtlijn?
Can the Commission confirm that the revision will include action to remove the distortions of competition and the internal market caused by the current Directive?
Maatregelen voor het wegnemen van belemmeringen voor mobiliteit, met inbegrip van ondersteunende structuren voor het afwikkelen van in het kader van de mobiliteit geldende overheidsprocedures.
measures to remove obstacles to mobility, including support structures for dismantling administrative rules affecting mobility.
Voor het wegnemen van de enige kans die ik ooit had, en 't doodden van de enige fatsoenlijke man die ik ooit heb gekend.
For taking away the only chance I ever had, and killing the only decent man I ever knew.
Ik vind het verwerpelijk dat men 10.000 pond uitgeeft voor het wegnemen van een ruit om een auto in een gebouw binnen te krijgen en dan nog eens 10.000 pond om de auto er weer uit te krijgen.
To my mind, it is wasteful to pay out £10, 000 to remove a window in order to get a car into a building, followed by another £10, 000 to get it out again.
Voor het wegnemen van mijn bureau.
For taking away my desk.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 69. Exact: 69. Verstreken tijd: 135 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo