Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "wenselijkheid" in Engels

desirability
appropriateness
advisability
need
whether
desirable
opportunity

Suggesties

Rustige plaats midden op de wenselijkheid meer met ligweide en een kinderspeelplaats.
Quiet place right on the desirability lake with sunbathing area and children's playground.
Claims van werkzaamheid, geschiktheid, wenselijkheid, of andere niet-objectieve uitspraken over bedrijven, producten of diensten.
Claims of efficacy, suitability, desirability, or other non-objective statements about businesses, products, or services.
De Commissie zal zo spoedig mogelijk een beslissing nemen over de wenselijkheid van dergelijke maatregelen.
The Commission will decide on the appropriateness of such an intervention as soon as possible.
De wenselijkheid om een voertuig te besturen dient overwogen te worden in deze omstandigheden.
The advisability of driving should be considered in these circumstances.
De wenselijkheid om te rijden dient in deze omstandigheden overwogen te worden.
The advisability of driving should be considered in these circumstances.
Veranderingen in de methode moet worden onderzocht om hun wenselijkheid of anderszins bevestigen.
Changes in method must be investigated to confirm their desirability or otherwise.
Opmerkingen over de wenselijkheid van nauwere samenwerking hadden in het verslag derhalve beter achterwege kunnen blijven.
Therefore, it would have been better not to include in the report any references to the desirability for closer cooperation.
Dergelijke beginselen omvatten de gepaste toewijding, non-discriminatie, wenselijkheid, participatie en democratische aansprakelijkheid.
Such principles include due diligence, non-discrimination, advisability, participation and accountability.
de wenselijkheid de traditionele handelsstromen zoveel mogelijk te handhaven;
the desirability of maintaining, as far as possible, traditional trade flows,
We lijken het allemaal eens te zijn over de wenselijkheid van maatregelen.
We all seem to agree on the desirability of action.
De meeste aanbieders van diensten in een concurrerende omgeving sluiten contracten met hun klanten om redenen van commerciële wenselijkheid.
Most service providers in a competitive environment will conclude contracts with their customers for reasons of commercial desirability.
Inmiddels is in Nederland een discussie ontstaan over de wenselijkheid van de 24-uurs-economie.
In The Netherlands, there is now a discussion concerning the desirability of the 24-hour economy.
Zijn er gegevens die de wenselijkheid aantonen?
Are there facts which indicate this desirability?
Wij moeten ons vandaag als Parlement uitspreken over de wenselijkheid van een totaalverbod op deze stoffen.
Today, we in Parliament need to speak out regarding the desirability of a total ban on these substances.
- de wenselijkheid om de verzamelde en gecombineerde informatie te publiceren.
- the desirability of publication of the collated and compiled information.
Ik beklemtoon met name dat het aan de lidstaten zelf moeten blijven te oordelen over de wenselijkheid van een tolsysteem voor vracht- en personenwagens.
I would particularly emphasise the fact that it should remain up to the Member States themselves to assess the desirability of a toll system for lorries and passenger cars.
De Commissie zal te gepasten tijde de wenselijkheid van een verlenging onderzoeken,
The Commission will in due time consider the advisability of an extension,
Ik wil dat het goed duidelijk is dat er absolute overeenstemming is over de wenselijkheid van decentralisatie in de samenwerking.
I want to make it very clear that there is absolute agreement on the desirability of decentralization in cooperation.
Dit verslag houdt naar mijn overtuiging het midden tussen de actuele situatie van Europa en de ideale wenselijkheid de Europese persoonlijkheid te ontwikkelen.
In my opinion this report stands midway between the actual situation in Europe and the ideal desirability of developing the European personality.
Noodzaak en wenselijkheid van een eventueel op te richten EMF zijn dubieus.
The necessity and desirability of setting up an EMF are dubious.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 364. Exact: 364. Verstreken tijd: 108 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo