Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "wordt overgelegd" in Engels

is presented
is submitted
shall be presented
shall be submitted
presentation
is produced
is provided
be produced
advance-fixing
be transmitted
is incomplete
Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor alle andere ondernemingen geldt.
If no such invoice is presented, the duty applicable to all other companies shall apply.
Het bewijsmateriaal voor of tegen een individu, een planeet, een stelsel, constellatie of universum wordt overgelegd en vertolkt door de Censors.
The evidence for or against an individual, a planet, system, constellation, or universe is presented and interpreted by the Censors.
Onder douanekantoor van uitvoer wordt verstaan het kantoor waar de aangifte ten uitvoer wordt overgelegd en waar de uitvoerformaliteiten worden vervuld.
'Customs office of export' means the office where the export declaration is submitted and export formalities are carried out.
Zij is uitsluitend van toepassing op visserijproducten die uit het schip of vliegtuig worden gelost voordat de douaneaangifte voor het vrije verkeer wordt overgelegd aan de douaneautoriteiten op de Canarische Eilanden.
It shall only apply to fishery products which are unloaded from ship or aircraft before the customs declaration for release into free circulation is submitted to the customs authorities in the Canary Islands.
De in lid 1 bedoelde informatie wordt overgelegd in twee afzonderlijke delen:
The information referred to in paragraph 1 shall be presented in two separate parts, as follows:
Het weegcertificaat voor bananen wordt overgelegd aan het douanekantoor waarbij de aangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend.
The banana weighing certificate shall be presented to the customs office at which the declaration for release for free circulation is submitted.
Indien de deelnemer als gevolg van ziekte de bijeenkomsten niet meer kan bijwonen, kan de annuleringsregeling worden herzien, mits er binnen een maand een doktersverklaring wordt overgelegd.
If the participant as a result of illness can no longer attend the meetings, the cancellation policy may be revised, if within one month a doctor's letter is presented.
2. Van de exporteur kan van de als bewijs verstrekte bescheiden een vertaling worden geëist in een officiële taal van de lidstaat waar de aangifte wordt overgelegd.
2. A translation of any documents furnished as proof into an official language of the Member State where the export declaration is presented may be required of the exporter.
7. De leden 5 en 6 zijn van toepassing wanneer een certificaat wordt overgelegd ter staving van een aanvraag van een uitvoervergunning.
7. Paragraphs 5 and 6 shall apply where a certificate is presented in support of an application for an export permit.
Een product kan uitsluitend op het plafond worden afgeboekt indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd voor de datum waarop de heffing van de douanerechten weer wordt ingesteld.
Goods may be charged against the ceiling only if the movement certificate is presented before the date when collection of customs duty is resumed.
Indien een dergelijke factuur niet wordt overgelegd of wanneer deze niet overeenstemt met de bij de douane aangeboden goederen, wordt het desbetreffende antidumpingrecht verschuldigd.
Where no such invoice is presented, or when it does not correspond to the product presented to customs, the appropriate anti-dumping duty will instead be payable.
Van de exporteur kan van alle als bewijs verstrekte bescheiden een vertaling worden verlangd in een officiële taal van de lidstaat waar de aangifte ten uitvoer wordt overgelegd.
The exporter may be required to provide a translation into an official language of the Member State where the export declaration is presented of any documents furnished as proof.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen opnieuw te bekijken en de betrokken personen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig te informeren.
Where observations are submitted, or substantial new evidence is presented, the Council should review its decision in light of those observations and inform the person, entity or body concerned accordingly.
Voor landbouwproducten die in niet in bijlage I genoemde goederen zijn verwerkt, worden uitvoerrestituties toegekend wanneer een aanvraag daarvoor is ingediend en een op het tijdstip van uitvoer geldig restitutiecertificaat wordt overgelegd.
Export refunds on agricultural products incorporated in non-Annex I goods shall be granted where an application for export refunds has been submitted and a refund certificate which was valid at the time of export, is presented.
Bij indiening van de aangifte voor het vrije verkeer wordt vrijstelling van het antidumpingrecht verleend indien aan de bevoegde douanediensten van de lidstaten een geldig, oorspronkelijk productiecertificaat wordt overgelegd dat is afgegeven door een in lid 4 vermelde onderneming.
When the declaration for release for free circulation is presented, exemption from the duty shall be conditional upon presentation to the competent Member States' customs services of a valid, original production certificate issued by one of the companies listed in paragraph 4.
Het origineel van het inlichtingenblad INF 2 wordt overgelegd bij het douanekantoor waarlangs de goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten.
The original of information sheet INF 2 shall be presented to the customs office where the goods leave the customs territory of the Community.
een overeenkomstig de artikelen 55 tot en met 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 door de bevoegde nationale autoriteiten van dat land afgegeven certificaat van oorsprong wordt overgelegd;.
a certificate of origin issued by the competent national authorities of that country in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No 2454/93 is presented;.
In gevallen waarin voldoende bewijsmateriaal in verband met gewijzigde omstandigheden wordt overgelegd, dient tevens te worden voorzien in tussentijdse nieuwe onderzoeken of onderzoeken om te bepalen of terugbetaling van antidumpingrechten gerechtvaardigd is.
It is also necessary to provide, in cases where sufficient evidence is submitted of changed circumstances, for interim reviews or for investigations to determine whether refunds of anti-dumping duties are warranted.
Sommige wijnen zijn echter van overlegging van een certificaat en een analyseverslag vrijgesteld op voorwaarde dat een certificaat voor de benaming van oorsprong wordt overgelegd.
However, no certificate or analysis report is required in the case of some wines, provided a certificate of designation of origin is presented.
Indien zo'n factuur niet wordt overgelegd is het recht dat van toepassing is op "alle andere ondernemingen" zoals vermeld in artikel 1, lid 2, van die verordening van toepassing.
If no such invoice is presented, the duty applicable to 'All other companies' mentioned in the table of Article 1(2) of that Regulation shall apply.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 148. Exact: 148. Verstreken tijd: 137 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo