Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich rechten" in Engels

straighten
Wat buigt, zal zich rechten.
What bends, will straighten.
2. Een onderneming die is ontstaan door fusie van ondernemingen die elk voor zich rechten hebben krachtens artikel 2, lid 2, behoudt dezelfde rechten als de ondernemingen waaruit zij is ontstaan.
2. Companies formed by the merger of undertakings each having rights pursuant to Article 2(2) shall enjoy the same rights as the undertakings from undertakings from which they have been formed.
2. Een onderneming die is ontstaan door fusie van ondernemingen die elk voor zich rechten hebben krachtens artikel 2, lid 2, behoudt dezelfde rechten als de ondernemingen waaruit zij is ontstaan.
2. Any company formed by the merger of companies each having rights pursuant to Article 2(2) shall benefit from the same rights as the companies from which it has been formed.
Het is namelijk niet normaal dat de Commissie zich rechten tracht toe te eigenen waarover zij niet beschikt, teneinde iedere vorm van toezicht op de wijze waarop zij onderhandelt, onmogelijk te maken.
It is indeed wrong for the Commission to seek to claim rights that it does not actually possess in order to avoid all controls on the manner in which it negotiates.

Andere resultaten

De licentiegever behoudt zich alle rechten m.b.t. de sample-set voor.
The licensor maintains all rights related to the sample-set.
Deze vergunning verleent op zich geen rechten van toegang tot specifieke routes of markten.
Such licence does not confer in itself any rights of access to specific routes or markets.
De brochure creëert/behelst op zich geen rechten of juridische verplichtingen.
It does not create/entail in itself rights or legal obligations.
Finstral AG behoudt zich alle rechten voor. Indien delen van deze website het auteursrecht van derden betreft, is dit overeenkomstig aangeduid.
All rights are reserved by Finstral AG. If content displayed on this website is subject to third-party copyright, this will be accordingly indicated.
Hij heeft nooit geprobeerd zich de rechten toe te eigenen van de Romeinen over Judea.
He's never attempted to usurp Roman jurisdiction over Judea.
Maar we moeten de zaken niet uit het verband trekken en voor ogen houden dat een onregelmatigheid op zich geen rechten kan afdwingen.
But it is important to get things into perspective and remember that a breach of the law cannot, in itself, create any rights.
Onze zoons beroep zich op hun rechten.
Our sons have invoked their rights.
Servcorp behoudt zich alle andere rechten voor op de materialen en de website.
Servcorp reserves all other rights in the Materials and the Website.
Die landen zullen zich uiteindelijk hun rechten op de ontwikkeling niet laten afnemen.
At the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
Op dat punt behoudt de Raad zich al zijn rechten voor.
On that point the Council reserves all rights.
Michiel Dijkema verzekerde zich van de rechten op de Duitse première.
Michiel Dijkema secured the rights of the first German performance.
2. Van Besouw behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door haar geleverde producten voor.
Van reserves all rights, including intellectual property rights, with regard to the products it supplies.
De kern van de vraag is, of alle Amerikanen zich gelijke rechten veroorloven en gelijke mogeljkheden.
The heart of the question is, whether all Americans are to be afforded equal rights and equal opportunities.
Selecteer uw aankomst tijd 'zeer zorgvuldig door voordat confriming de boeking, de herberg behoudt zich alle rechten voor om alle late check-in, zonder restituties.
Please select your 'arrival time' very carefully before confriming the booking, the hostel reserves all rights to cancel all late check-in without any refunds.
Luxe Tenten B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Luxe Tenten B.V. reserves the rights and powers assigned to him under the Dutch Copyright Act and other intellectual property laws and regulations.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
Without prejudice to the other stipulations of the present terms and conditions, user shall reserve the rights and authorities to which user is entitled under the Copyright Act.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1664. Exact: 4. Verstreken tijd: 272 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo