Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich uitbreiden" in Engels

expand
spread
extend
Goed nieuws reist sneller dan ooit onder Lichtwerkers en het netwerk van informatie blijft zich uitbreiden.
Good news travels faster than ever amongst the Lightworkers, and the network of information continues to expand.
De bewustzijnsniveaus op Aarde blijven zich uitbreiden en het Licht wordt ook buitengewoon veel krachtiger.
The consciousness levels on Earth continue to expand and the Light is also increasing exponentially.
Zij kunnen zich uitbreiden tot buurlanden, maar ook tot andere werelddelen.
They can spread into neighbouring countries and also to other continents.
Dezelfde krachten die de globalisering naar deze landen heeft gebracht, maakt dat binnenlandse conflicten zich uitbreiden over nationale grenzen heen.
The same forces that have brought globalisation to these countries will spread domestic conflicts across their national frontiers.
En dit zorgen zal zich uitbreiden tot elke levende entiteit op jullie planeet.
And this caring will extend to every living entity on your planet.
Het kan zich uitbreiden via je voeten tot een goed stuk boven je hoofd.
It can extend from beneath your feet to well over the top of your head.
Een oorlog in Europa zal zich uitbreiden naar haar koloniën
A war in Europe will spread to its colonies.
De nanobots kunnen geen drugs vinden dus reizen ze naar het laagste deel van zijn lichaam waar ze zullen verharden en zich uitbreiden.
The nanobots can't find any drugs, so they're traveling to the lowest part of his body, where they'll harden and expand.
Binnen een paar uur zal uw temperatuur stijgen, uitslag zal zich uitbreiden.
Within a matter of hours, your temperature will spike, rashes will spread.
Het is een plaatselijke bende, maar ze willen zich uitbreiden.
It's a local gang, but they're looking to expand.
Nou Mr. Massey was van plan, om zich uitbreiden richting west naar California.
Well, Mr. Massey has this idea to expand west to California.
Het gebruik van de mobiele telefoon wordt ook populairder als de mogelijkheden zich uitbreiden.
The use of the mobile phone is becoming even more popular as possibilities for use expand.
De oorlog tegen terreur zal zich uitbreiden om alles, álles mee te tellen.
The war on terror will expand to include everything, everything.
Huis > Algemeen > Europa's snelst groeiende internet brokerage boot blijft zich uitbreiden
Home > Common > Europe's fastest-growing Internet brokerage boat continues to expand
Denk na gebruikend CSS het plaatsen voor tekstelementen of flexibel gebruik relatieve lijstbreedten waar de cellen zich uitbreiden of afhankelijk van karakterlay-out aangaan.
Consider using CSS positioning for text elements or use flexible relative table widths where the cells expand or contract depending on character layout.
Het bedrijf moet zich uitbreiden, dus ze hebben een slimme gozer als ik nodig om in te vallen.
Company still needs to expand, so they need a fit, heart-smart guy like me to step up, take the ball.
Maar ik denk ook dat vooral Europa Afrika moet aanmoedigen om Mugabe te veroordelen, want als wij niet oppassen kan de situatie zich uitbreiden naar andere landen in de regio.
I think, however, that Europe, in particular, must encourage Africa to condemn Mr Mugabe, because if we are not careful that situation may spread to other countries in the region.
Het totale aantal leden en waarnemers zal zich uitbreiden naarmate meer leden worden toegelaten, overeenkomstig de in hoofdstuk IX uitengezette procedure.
The total number of members and observers will expand as additional participants are admitted according to the procedure outlined in Section IX.
Meer en meer providors komen in deze markt nu de mogelijkheden zich uitbreiden.
More and more providers are joining this market as possibilities expand.
Laat uw Vijf-Lichamen-Systeem zich uitbreiden en baadt in het Gouden Licht en laat dat Rood-Oranje Levensvuur van Uluru neerstromen in de Kernkristal van de Aarde.
Now let your Five Body System expand and bathe in the Gold Light and let that Red-Orange Fire of Life from Uluru pour down into the Earth Core Crystal.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 94. Exact: 94. Verstreken tijd: 141 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo