Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich uitspreken" in Engels

speak out
pronounce
its say
express itself
express an opinion
make a statement
express their opinions
come forward
give an opinion

Suggesties

Zend liefde en bescherming naar diegenen die zich uitspreken in jullie naam.
Send love and protection to those who speak out in your name.
Zoals gebruikelijk pakken autoritaire regeringen diegenen aan die zich uitspreken over mensenrechten, oftewel journalisten en religieuze activisten.
As usual, authoritarian governments are attacking those who speak out on human rights, and hence journalists and religious activists.
Dankzij dit verdrag heeft het Europees Parlement nieuwe bevoegdheden op het gebied van handel en moet het zich uitspreken over de criteria om in aanmerking te komen, de lijst van begunstigde landen en de tijdelijke intrekking van preferentiële regelingen.
Thanks to this treaty, the European Parliament enjoys new powers in the area of trade and must have its say on the eligibility criteria, the list of beneficiary countries and the temporary withdrawal of GSP arrangements.
Mensen ontwaken voor dit feit nu meer moedige zielen zich uitspreken over de ervaringen met reizen buiten deze planeet en wezens waarnaar zij verwijzen als buitenaardsen.
People are waking up to this fact as more brave individuals speak out about their experiences with off-planet travel and what they refer to as ETs.
Het Europees Parlement moet deze bijeenkomst die ETA-Batasuna wil houden aan de kaak stellen en zich uitspreken voor de strikte naleving van de Spaanse wet op de politieke partijen.
The European Parliament must condemn this event that ETA-Batasuna wants to hold and speak out in favour of strict compliance with the Law on Parties.
Laat het niet aan de paar mensen over die zich uitspreken, ieder van jullie is het aan zichzelf en zijn of haar kinderen verschuldigd, evenals aan toekomstige generaties.
Do not leave it to the few who speak out, each and every one of you owe it to yourselves and your children as well as future generations.
Nu meer mensen over de wereld hun stem vinden en zich uitspreken, zullen dingen veranderen, herinner je altijd dat Jullie Met Veel Zijn, Zij Zijn Maar Met Weinigen.
As more people around the world find their voice and speak out things will change, just remember always, You are Many, they are Few.
In Azerbeidzjan voorziet het strafrecht in de mogelijkheid tot vervolging van journalisten die zich uitspreken tegen het regeringsbeleid en worden voortdurend aanslagen op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid gepleegd.
In Azerbaijan, criminal law allows the prosecution of journalists who speak out against government policies, and Azerbaijan has a long history of attacks on freedom of expression and freedom of the press.
Welke maatregelen neemt de Commissie om te zorgen voor de bescherming van religieuze minderheden en mensen die zich uitspreken tegen de discriminatoire wetten in Pakistan?
What steps is the Commission taking to ensure the protection of religious minorities and of those who speak out against the discriminatory laws in Pakistan?
De mensen in Hongkong moeten zich uitspreken tegen elk potentieel misbruik en wij moeten hen daarbij steunen, niet alleen maar door hun een visumvrije toegang tot de Europese Unie te geven, maar ook door de educatie in democratische beginselen in Hongkong te ondersteunen.
Hong Kong people must speak out against every potential abuse, and we must support them in so doing, not just by giving them visa-free entry to the European Union but by supporting education in democracy in Hong Kong.
Nee, u moet zich uitspreken over m'n bezwaar.
No, I would not, but I would like a ruling on my objection.
Luister alleen naar de goede mensen die zich uitspreken.
Listen only to the good people who are speaking out.
Het gaat misschien beter omdat mensen als jij zich uitspreken.
The world might be getting better because people like you... are educated and speaking out.
Wat is er met hem? Getuigen moeten zich uitspreken.
Yes? if anyone knows anything come forward.
Wil nog iemand zich uitspreken voor dit verzoek?
Does anyone else wish to speak in favour of this request?
Zal de jury zich uitspreken voor onze deadline?
Think that jury will bring in a verdict before our deadline?
Nu vanochtend zult u zich uitspreken over de benoeming van de toekomstige voorzitter, Romano Prodi.
Later this morning you will be voting on the appointment of the future President, Romano Prodi.
Twee tieners, allebei verloren... gescheiden door de tijd... maar beiden wilden zich uitspreken.
Two teenagers, lost, separated by different times, yet united in their quest to speak their minds.
Wilt u zich uitspreken tegen de sheriff?
Do you wish to give evidence against the Sheriff?
Doorgaans zijn journalisten, mensenrechtenactivisten en andere critici die zich uitspreken voor de vrijheid van meningsuiting het slachtoffer van een dergelijk optreden.
The most common targets for this action are journalists, human rights activists and other critics speaking out in favour of freedom of speech.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 145. Exact: 145. Verstreken tijd: 147 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo