Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich uitstrekken" in Engels

stretch
extend
ranging
be extended

Suggesties

55
Voorgevormd, duurzame panelen die zich uitstrekken met u.
Contoured, durable panels that stretch with you.
Hoe ver zullen de huizen zich uitstrekken?
How far would the houses stretch?
Het heeft een bergachtig ruggengraat die zich uitstrekken door het centrum van het land.
It has a mountainous spine that stretch through the center of the country.
Het is rijk aan lange zand-en kiezelstranden die zich uitstrekken voor de 10km.
It is rich in long sand and pebble beaches which stretch for 10km.
door krachten zo krachtig dat ze zich uitstrekken tussen de werelden.
You were drawn here by forces so powerful that they stretch between the worlds.
In de gemeente San Miguel de Abona aan de zuidkust van Tenerife, staat de regio bekend om de diepe ravijnen die zich uitstrekken van het bergachtige binnenland tot de kustlijn.
Situated in the municipality of San Miguel de Abona on the southern coast of Tenerife, the region is renowned for its deep, ravine valleys that stretch from the mountainous interior to the coastline.
De in moderne stijl ingerichte villa bevindt zich middenin de olijfgaarden die zich uitstrekken ten zuiden van Pistoia, in centraal-noord Toscane.
The small villa furnished in modern style is immersed in the olive groves that stretch south of Pistoia, in north-central Tuscany.
Dolina Kościeliska is de tweede grootste vallei na de Poolse kant van de Tatra - in dit opzicht, de schijf ruimte alleen Valley Chochołowskiej. Dit walna-dal, dat wil zeggen een die zich uitstrekken van de Tatra tot na hun rug, is 9 km lange en...
Dolina Kościeliska is the second largest Valley after the Polish side of the Tatras - in this respect, the disc space only Valley Chochołowskiej. This walna Valley, i.e. one that stretch from the Tatras until after their spine, is 9 km long and...
Het onderzoek in die zaak moet zich uitstrekken van het kabinet-Delors tot de Commissie-Prodi.
Any examination of the case must stretch all the way from the Delors cabinet up until Mr Prodi's Commission.
Nu de Unie groter wordt en haar buitengrenzen zich uitstrekken van de Barentszee tot de Middellandse Zee en van de Indische Oceaan tot de Atlantische Oceaan wordt het belang van eilanden in alle belangrijke beleidsmaatregelen van de Gemeenschap duidelijk.
As the Union gets bigger, expanding its external frontiers to stretch from the Barents Sea through to the Mediterranean and from the Indian Ocean to the Atlantic, the importance of islands in all major community policies becomes clear.
Je weet hoe dun onze voorraad lijnen zich uitstrekken, Sharpe.
You know how thin our supply lines are stretched, Sharpe.
Die kan zich uitstrekken buiten het lichaam... en mechanische, chemische en fysieke effecten hebben.
This energy can be expanded beyond the body... where it can create mechanical, chemical, physical effects.
Eenmaal buiten kunnen haar slappe vleugels zich uitstrekken.
Out in the open its limp wings can expand.
Opvallend zijn de typische groene bossen en bergruggen, die zich uitstrekken naar de wijngaarden.
Particularly striking are the typical green forests and ridges, which extend to the vineyards.
De tuinen aan deze zijde zullen zich uitstrekken van hier tot hier.
Now the gardens will extend from here to here.
Het zal zich uitstrekken doorheen de Aarde, en weer naar buiten aan het andere uiteinde.
It will extend through Earth and out at the other end.
Alles dat zichtbaar is... moet boven zichzelf uitstijgen, en zich uitstrekken naar het rijk der onzichtbaarheid.
All that is visible... must grow beyond itself, and extend into the realm of the invisible.
Met deze fondsen zullen maatregelen worden gefinancierd op de volgende drie belangrijke gebieden, die zich uitstrekken van noodhulp tot langdurige ontwikkelingshulp.
With these funds, measures will be financed in the following three key areas, which extend from emergency aid to long-term development aid.
In hetzelfde gebied zijn vele steengroeven die zich uitstrekken van de genoemde gemeenten tot aan het grondgebied van Santhià en Tronzano (provincie Vercelli) voor een totaal toegelaten volume van 25000000 kubieke meter.
The area also has many quarries designated as landfills, which extend, as well as into the abovementioned municipalities, into Santhià and Tronzano (province of Vercelli); their total authorised capacity is about 25000000 m 3.
Het ligt op 100 meter boven de zeespiegel en biedt een spectaculair uitzicht op het Hvar kanaal en wijngaarden die zich uitstrekken in de buurt van de stranden.
It is situated at 100 meters above sea level, offering a spectacular view of the Hvar channel and vineyards that stretch along the beaches.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 50. Exact: 50. Verstreken tijd: 131 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo