Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich verzamelen" in Engels

gather
assemble
are gathering

Suggesties

Ik vermaak de bezoekers wanneer ze zich verzamelen voor de voorstelling.
I entertain the sightseers as they gather for the show.
Daar waar een lijk ligt zullen gieren zich verzamelen.
Where there is a body, there too the vultures shall gather.
Toont tekst op het scherm met gebruik van grote tekens die binnenglijden vanaf de randen, zich verzamelen en dan zich verspreiden. Alternatief, kunnen eenvoudig hele zinnen van rechts naar links schuiven. In 2003 geschreven door Jamie Zawinski.
Puts text on the screen using large characters that glide in from the edges, assemble, then disperse. Alternately, it can simply scroll whole sentences from right to left. Written by Jamie Zawinski; 2003.
Toont tekst op het scherm met gebruik van grote tekens die binnenglijden vanaf de randen, zich verzamelen en dan zich verspreiden. Alternatief kunnen ook hele zinnen van rechts naar links schuiven. Geschreven door Jamie Zawinski; 2003.
Puts text on the screen using large characters that glide in from the edges, assemble, then disperse. Alternately, it can simply scroll whole sentences from right to left. Written by Jamie Zawinski; 2003.
Ik vrees dat onweerswolken zich verzamelen, Mrs Whit.
I fear storm clouds are gathering, Mrs Whit.
Boven de bomen zien we de zwaluwen zich verzamelen
In the trees we can see swallows are gathering
Pchum Ben is, wanneer de dorpelingen zich verzamelen om het feest te vieren in hun dorpen.
Pchum Ben is when the villagers gather to celebrate in their villages.
Dat zo vele mensen zich verzamelen in zulk een kleine rustige bocht.
That so many people should gather in such a quiet little turning.
De grotere bellen koolstofdioxidegas stijgen dan snel naar het oppervlak van de olie, terwijl kleinere zich verzamelen op de oppervlakken van de sapdruppeltjes, waardoor deze ook omhoog drijven.
The larger bubbles of carbon dioxide gas then rise quickly to the surface of the oil, while smaller ones gather on the surfaces of the juice droplets, making these float upwards too.
Vertel tegen de raad dat onze vijanden zich verzamelen, Dat je zus niet kan regeren, dat je de Shieldlands wilt redden.
Tell the council our enemies are gathering, that your sister cannot rule, that you want to save the Shieldlands.
Allen moeten zich verzamelen op het plein Nu meteen!
Everyone is to gather in the square. Now!
Ze zijn klein en leven normaliter alleen, maar ze kunnen zich verzamelen in grote, rode zwermen, die zich meters wijd uitstrekken.
It's small, and it typically lives alone, but it can gather in these large red swarms that span for meters, and these form because of a parasite.
Het hotel beschikt over een vergaderzaal die geschikt is voor zowel particuliere als zakelijke evenementen voor maximaal 70 gasten. Fijnproevers kunnen zich verzamelen in het restaurant waar heerlijke maaltijden worden geserveerd die bereid worden met verse producten en wijnen uit de Loire-vallei.
The hotel's seminar room can accommodate private and corporate events for up to 70 seated guests. Gourmets will then gather at the restaurant where savoury meals made from the freshest products are served with wines from the Loire Valley.
Menselijke eigenschappen, rechten en verantwoordelijkheden zullen alleen toepasbaar zijn op de mens. Samenwerkende mensen kunnen zich verzamelen onder een naam, merk, bedrijfs-of organisatorische eenheid die zal worden georganiseerd door de toepassing van democratie en vertegenwoordiging.
Human characteristics, rights and responsibilities will only be applicable to humans. Collaborating humans may gather under a name, brand, corporate or organizational entity which will be organised by application of democracy and representation.
De zon van Bretagne, Laurence en Yannick heet u welkom in de Moulin de Kermaux... Jong en oud zullen zich verzamelen rond onze verwarmde binnenzwembad voor een moment van ontspanning en geluk te delen.
Under the soft Sun of Brittany, Laurence and Yannick welcomes you to the Moulin de Kermaux... Young and old gather around our swimming pool covered and heated for a moment of relaxation and happiness to share.
Je kan ook naar de noordkust reizen en langs de populaire Malecón kuieren, een lang stuk kustlijn waar lokale bevolking en bezoekers zich verzamelen, mengen en genieten van de aanblik van Havana's typische gebouwen en uitkijken op het kristalheldere water.
You can also head to the northern shore and amble along the popular Malecón, a stretch of coastline where natives and visitors alike gather to walk, mingle, revel in the sight of Havana's landmark buildings and gaze out onto crystal blue waters.
Hoewel ze een individuele fretkat niet kunnen lokaliseren, in de paartijd kunnen de halsbanden onthullen waar ze zich verzamelen, in de buurt van grote bomen waar mannetjes de vrouwtjes het hof maken.
Although they can't pinpoint an individual fossa, in the mating season the collars can reveal where they are gathering, around big trees where males court females.
Want er zijn stormwolken broeiende in de harten van de mens die niet zichtbaar zijn in het natuurlijke en zoals de oorlogswolken zich verzamelen over de horizon, en zoals de donder en de bliksem van de kracht van deze oorlogswolken doorgaan met zichzelf vanbinnen te openbaren.)
For there are storm clouds brewing in the hearts of men that are not visible in the natural and as the war clouds gather over the horizon, and as the thunder and the lightning from the power of those war clouds continue to manifest themselves within.)
Laat onze mannen zich verzamelen.
Assemble all of our men and vehicles here! Sir!
Families gaan zich verzamelen.
Families starting to gather.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 70. Exact: 70. Verstreken tijd: 108 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo