Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich voordoen" in Engels

occur
arise
appear
pretend to be
affect
take place
impersonating
occurrence
be posing
present themselves
emerging
exist
encountered

Suggesties

72
Stemmings veranderingen kunnen zich voordoen in een paar uur.
Swings can occur in a couple of hours.
Prepatellar bursitis kan zich voordoen wanneer de slijmbeurs vult zich met bloed van een blessure.
Prepatellar bursitis can occur when the bursa fills with blood from injury.
Dankzij toezichthoudende interventie zullen financiële moeilijkheden worden aangepakt zodra zij zich voordoen.
Early supervisory intervention will ensure that financial difficulties are addressed as soon as they arise.
Dankzij die zich voordoen, waarschijnlijk voornamelijk te wijten aan elektrolyse, Stoffen ongunstig voor de groei.
Thanks to that arise, probably mainly due to electrolysis, substances unfavorable to growth.
Epifyse astrocytische tumoren zijn astrocytomen die zich voordoen in de pijnappelklier regio en kan worden welke graad.
Pineal astrocytic tumors are astrocytomas that occur in the pineal region and may be any grade.
Dit maakt het eenvoudiger om te bepalen op welk moment prepareerproblemen zich voordoen.
This makes it easier to see when preparation artifacts occur.
Deze verandering in bewegingsrichting moet zich voordoen terwijl Saturnus in Boogschutter staat.
This change of direction has to occur while Saturn is in Sagittarius.
Het kan zich voordoen om iemand op elke leeftijd en wordt veroorzaakt door verschillende factoren.
It can occur to someone at any age and is caused by various factors.
Ernstige visuele handicap kan zich voordoen als een primaire oogziekte, zoals uveitis, blijkt aanwezig.
Severe vision impairment may occur if a primary eye disease, such as uveitis, is found to be present.
Tekenen en symptomen zich voordoen binnen de eerste 2 jaren van het leven.
Signs and symptoms occur within the first 2 years of life.
Kleinere datawijzigingen voor geplande activiteiten kunnen zich voordoen.
Small changes of date for planned activities may occur.
De redenen waarom zij zich voordoen, zijn nog niet volledig onderzocht door de wetenschap.
The reasons why they occur, are still not fully investigated by science.
Diabetes is zeldzaam, maar kan zich voordoen, vooral honden.
Diabetes is rare, but can occur, especially with dogs.
Verworven hydrocephalus kan zich voordoen in alle rassen.
Acquired hydrocephalus can occur in all breeds.
Als problemen zich voordoen heb je een ruime keuze aan oplossingen.
As problems arise, you'll be offered a choice of solutions.
Als een van deze gebeurtenissen zich voordoen, Geheugenstatus belicht de juiste informatie in het display.
If any of these events occur, Memory Status highlights the appropriate information in its display.
Als er ongewenste e-mails worden niet verwijderd uit Microsoft Outlook regelmatig dan dient deze situatie kan zich voordoen.
If any unwanted emails are not deleted from Microsoft Outlook regularly then this situation may occur.
Maar gebeurtenissen die zich voordoen amendementen in te zetten die moet worden onderhandeld kunnen eisen.
However events which arise may require amendments to it which must be negotiated.
Immers, zelfs de mensen verzamelde deze situaties zich voordoen.
After all, even the very people collected these situations occur.
Anorexia kan zich voordoen als het dier mondzweren
Anorexia may occur if the animal has mouth ulcers
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1074. Exact: 1074. Verstreken tijd: 154 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo