Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zinvol zijn" in Engels

make sense
be useful
be meaningful
be appropriate
be advisable
be sensible
consider it useful
be helpful
Je kan technologieën niet stoppen die gewoon zinvol zijn.
You cannot stop technologies that just make sense.
Vaak kan het zinvol zijn, om communicatie en brievenbus bouwtechnisch te scheiden.
In some cases, it can make sense to structurally separate the communication and letterbox functions.
Het kan zinvol zijn voorafgaand aan lichamelijke inspanning te inhaleren.
Before physical exertion it might be useful to inhale.
Actieve koolstof kan zinvol zijn in de behandeling van een overdosering.
Activated charcoal may be useful in the treatment of overdose.
Op lichtere, weinig naleverende grond kan derde N-gift zinvol zijn.
On light, less mineralize soils a third N-dose can be meaningful.
Die verklaring moet zinvol zijn en gevolgd worden door concrete maatregelen.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
Ik weet het, maar de deal moet zinvol zijn.
I know you do, but the deal has to make sense.
Het zou ook zinvol zijn een regeling voor vervroegde uittreding in te voeren.
It would also make sense to introduce an early retirement regulation.
Anderzijds kan het zinvol zijn alle toerekeningen bijeen te houden.
On the other hand, it could be useful to group all imputations together.
Desbetreffende activiteiten kunnen evenwel slechts in een vroeg stadium van het innovatieproces zinvol zijn.
However, such activities can only be useful early on in the innovation process.
Ik wil geen mensen die op papier zinvol zijn.
I don't want people who make sense on paper.
Nou, dat zou zinvol zijn.
Well, that would make sense.
Ik ben ongelooflijk scherpzinnig, en er zijn slechts een paar dingen die niet zinvol zijn.
I'm incredibly perceptive, and there are just a few things that didn't make sense.
Moet alles zinvol zijn, Monk?
Does everything have to make sense, Monk?
Het zou zinvol zijn om ze te zien de groei van hun hashpower.
It might make sense to see them growing their hashpower.
Bespaar kostbare tijd verkoop door het invullen van uw lijsten met de keuzes die zinvol zijn voor je.
Save valuable sales time by filling your lists with the choices that make sense for you.
Het advies van de burgemeester en van de lokale politie zullen niet zinvol zijn.
The opinion of the mayor and the local police will not be meaningful.
Niettemin kan het in didactische contexten zinvol zijn om niveaus te onderscheiden en te spreken van een continuüm van competentieverwerving.
Nevertheless in didactic contexts it may be useful to speak about a continuum of competence acquisition.
Omdat met een gemiddelde voeding slechts ca. 1g creatine opgenomen wordt, kan een verhoogde toevoer zinvol zijn om de sportieve prestatie te verbeteren.
As just 1g of creatine is intaken by an average nutrition, an increased supply can be useful to increase the sporty performance.
Daarnaast zou het zinvol zijn een kosten/baten-analyse in de casestudies op te nemen.
It would also be useful to include financial benefit analysis in the case studies.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 417. Exact: 417. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo