Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zou kunnen" in Engels

might
it's possible
Makes sense
likely maybe is possible potential
possibly
were able
capable
potentially
possibility
I'd be able

Suggesties

721
637
310
290
Een toespraak van gouverneur Lael Brainard in oktober afsluitende jaar verklaard dat belangstelling zou kunnen worden besteed aan vooral Blockchain, met uitbetaalde grootboeken gedefinieerd als iets dat zou kunnen verbeteren of verergeren conventionele economische gevaren.
A speech by Governor Lael Brainard in October closing year stated that close interest might be paid to Blockchain especially, with disbursed ledgers defined as something that might ameliorate or exacerbate conventional economic dangers.
De Commissie is van oordeel dat de investeringssteun beter zou kunnen zijn toegesneden op de eventuele andere financiële moeilijkheden waarmee CMR zou kunnen worden geconfronteerd.
The Commission considers that investment aid might be better suited to any other financial difficulties CMR might encounter.
Jeremy en ik bekeken wat het ergste scenario zou kunnen zijn om iedereen gerust te stellen.
Jeremy and I decided we'd check and see... what the worst-case scenario might look like... just to put everyone's mind at ease.
We hebben een techniek die nuttig zou kunnen zijn.
We have a technique that might prove useful, sir.
Is iets dat je je zou kunnen afvragen.
Is something a man might wonder.
Bekijk de plekken waar hij naartoe gegaan zou kunnen zijn zoekend naar werk.
Check out places that he might have gone looking for work.
Hoewel je zou kunnen kijken naar die kaak ding.
Although you might look into that jaw thing.
Dat ik nooit zou kunnen veranderen.
And that I wouldn't be able to change.
Als ik dat's zou kunnen achterhalen.
If I can just figure out what that is.
De zwelling zou kunnen liggen aan ontbindingsgassen.
I suppose distension could be due to decomposition gases...
Zodat jij hem niet zou kunnen ontmoeten.
So you wouldn't be able to meet up with him.
Ik heb iedereen gebeld die hierin zou kunnen handelen.
No one. I've called everyone who could possibly deal in these things.
Percy vermoordt iedereen die de code zou kunnen kraken.
Percy is taking out everyone who even has a chance of breaking the encryption.
Als u het hierheen zou kunnen brengen.
If you don't mind just bringing it right through here.
Luister, als u zou kunnen...
Now, listen, if you could just see your way clear to...
Informatie die hem zou kunnen ruïneren.
If it was ever brought to light, it would ruin him.
Miss Pine zou kunnen vertellen wat dit betekent.
Miss Pine would definitely be able to tell us what this means.
Het zou kunnen dat deze missie mislukt.
I have to consider the possibility that this mission will fail.
En de bestemming zou kunnen veranderen.
And there could be a change in destination.
Een officier die de missie zou kunnen bevestigen.
A flag officer who'd be in a position to confirm the mission.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 25024. Exact: 25024. Verstreken tijd: 454 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo