Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: aan de hand
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "aan" in Frans

Suggesties

+10k
aan dat +10k
aan deze +10k
aan boord +10k
Zuid-Korea biedt energie aan aan z'n buren.
La Corée du Nord fournit de l'énergie à ses voisins avides.
Onze hersenen passen zich ogenblikkelijk aan aan onverwachte situaties.
Notre cerveau s'adapte en un instant à des situations imprévues.
Communautaire steun kan worden toegekend aan enquêtes, aan analyses en aan de transnationale uitwisseling van vergelijkbare gegevens.
Un soutien communautaire peut être accordé aux enquêtes, aux analyses et aux échanges de données comparables réalisés sur une base transnationale.
Dit vaccin voldoet aan de WHO-aanbevelingen en aan aan het EU-besluit met betrekking tot pandemie.
Ce vaccin est conforme aux recommandations de l'OMS et aux décisions de l'UE pour la pandémie.
Π Maatregelen gebonden aan industriële en sectoriële herstructurering en aan invoering van nieuwe technologieën.
Les actions liées à la restructuration industrielle et sectorielle ainsi qu'à l'introduction de nouvelles technologies.
Ik denk bijvoorbeeld aan defensie, aan onderzoek of aan grote infrastructurele werken.
Je pense, par exemple à la défense, à la recherche ou aux grandes infrastructures.
De leningen werden voor 54% verstrekt aan Italië, voor 15% aan Frankrijk, 8% aan Denemarken, 8% aan Ierland, 7% aan het Verenigd Koninkrijk en 7% aan Griekenland.
D'une manière générale, 54% des prêts ont été attribués à l'Italie, 15 % à la France, 8 % au Danemark, 8 % à l'Irlande, 7 % au Royaume-Uni et 7 % à la Grèce.
Van de GMH is 42,8 % toegewezen aan Spanje, 30,6 %aan Italië en 23,6 % aan Griekenland.
Sur l'ensemble du montant correspondant aux quantités garanties nationales, 42,8%vont à l'Espagne, 30,6 % à l'Italie et 23,6 % à la Grèce.
Punctuele hulp om uitzonderlijke humanitaire noden te lenigen werden aan Libanon, aan de bezette gebieden en aan Algerije toegekend.
Des aides ponctuelles pour faire face à des besoins humanitaires exceptionnels ont été octroyées au Liban, aux Territoires occupés et à l'Algérie.
Magenta aan Ivoor aan Mauve aan Kobalt.
Magenta à Ivoire à Mauve à Cobalt.
Ik dacht aan het leven, aan vrouwen en aan andere zaken.
Je pensais à la vie, aux femmes et à un million d'autres choses.
Voorzitter, mijn oprechte gelukwensen aan de Commissie en aan mevrouw Gillig maar ook aan al de commissies van het Parlement die eigenlijk zeer goede verslagen hebben gemaakt.
Monsieur le Président, j'adresse mes félicitations les plus sincères à la Commission et à Mme Gillig, mais aussi aux commissions parlementaires, qui ont fourni d'excellents rapports.
Ik denk voornamelijk aan de technologie en aan het transportbeleid dat binnenkort aan de orde zal zijn.
Je songe principalement aux technologies et à la politique des transports, qui sera sous peu à l'ordre du jour.
Ik denk ook aan zeer recente ontwikkelingen, namelijk de steun van Poetin aan Janoekovitsj in Oekraïne en daarvoor aan Loekasjenko in Wit-Rusland.
Je pense également aux tout derniers événements, à savoir le soutien de M. Poutine à M. Ianoukovitch en Ukraine et, précédemment, à M. Loukachenko au Belarus.
A9. Wij bieden steekproeven aan productieprijzen aan aan onze geachte klanten.
A9. Nous offrons des échantillons aux prix de production à nos clients estimés.
Er zal ook aandacht worden besteed aan zowel tweede generatie migranten, aan arbeidsmarkt trajecten als aan de huishoudelijke context.
Attention sera également accordée aux immigrants de deuxième génération, à leurs trajectoires dans le marché du travail, ainsi qu'au contexte des ménages.
Ik geloof dat de Tijdelijke Commissie klimaatverandering heeft bijdragen aan het geven van voorlichting aan vertegenwoordigers uit verschillende hoeken en aan het formuleren van een gemeenschappelijk standpunt.
Je pense que la commission temporaire du Parlement sur le changement climatique a contribué à sensibiliser à ce problème les députés de toutes origines et à définir une position commune.
EUROPEES HANDVEST: Vanaf Mei aan September en in bepaalde gevallen April aan Oktober zijn er directe charter vluchten aan Shannon van vele Europese bestemmingen.
CHARTES EUROPÉENNES: À partir de mai à septembre et dans certains cas avril à octobre il y a des vols d'affrètement directs à Shannon de beaucoup de destinations européennes.
De resterende uitvoer kan worden toegeschreven aan de producenten die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt of aan loutere overladingspraktijken.
Les exportations restantes peuvent être attribuées aux producteurs n'ayant pas coopéré à l'enquête ou purement à des pratiques de réexpédition.
De overige uitvoer kan worden toegeschreven aan Maleisische producenten die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt, of aan overladingspraktijken.
Le reste des exportations peut être attribué aux producteurs malaisiens qui n'ont pas coopéré à l'enquête ou aux pratiques de transbordement.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1598568. Exact: 1598568. Verstreken tijd: 1024 ms.

aan dat +10k
aan deze +10k
aan boord +10k

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo