Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "be lang" in Frans

Suggesties

335
229
131
Ik zeg dat alleen, omdat precies onze debatten over de mensenrechten voor dit Parlement van zeer groot be lang zijn.
Je n'ai dit cela que parce que nos discussions sur les droits de l'homme revêtent une très grande importance pour le Parlement.
Ik hoop dat wij vanmiddag enige antwoorden krijgen van de commissaris inzake de financiering en het be lang van scholing.
J'espère que le commissaire nous fournira des réponses sur la question du financement et sur l'importance de la formation, cet après-midi.
De belangrijkste gebieden van gemeenschappelijk be lang zijn:
Les principaux domaines d'intérêt commun sont les suivants :
De prioriteiten van gemeenschappelijk be lang voor de ontwikkeling op middellange ter mijn (2010).
D les priorités d'intérêt commun à moyen terme (2010).
Een nieuw Europees veiligheidsbeleid is ook van be lang voorde toekomstige uitbreiding van de Gemeen schap.
Une nouvelle politique de sécurité européenne sera d'importance aussi pour le futur élargissement de la Communauté.
Om deze reden is een intensieve politieke dialoog tussen de Unie en Rusland op alle niveaus van groot be lang.
Aussi un dialogue politique plus intensif entre l'Union et la Russie, à tous niveaux, est il d'une grande importance.
Dames en heren, ik verzoek u dit verslag in het be lang van onze jeugd met een ruime meerderheid goed te keuren.
Dans l'intérêt de notre jeu n esse, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de sou tenir largement le rapport.
Bij wijze van conclusie zou ik u willen wijzen op het be lang van dit nieuwe communautaire statistisch pro gram ma 1998-2002.
En guise de conclusion, permettez moi de rappeler l'importance de ce nouveau programme statistique communautaire 1998-2002.
Het is mijns inziens in het be lang van alle instellingen dat de interinstitutionele verhoudingen niet worden verstoord.
J'estime qu'il est de l'intérêt de toutes les institutions que les relations interinstitutionnelles ne soient pas perturbées.
Deze tendensen moeten wij in het be lang van de betrokken industrie en haar werknemers tegengaan.
Nous devons agir contre ces tendances, dans l'intérêt des industries concernées et des personnes qu'elles emploient.
De MMC achtte een aantal praktijken strijdig met het algemeen be lang en deed verschillende aanbevelingen om de nadelige gevolgen daarvan weg te ne men.
Elle a relevé un certain nombre de pratiques contraires à l'intérêt public et a établi diverses recommandations en vue de remédier à leurs effets négatifs.
Rusland en de Unie hebben een gemeenschappelijk be lang bij de intensivering van hun samenwerking in de strijd tegen gemeenschappelijke bedreigingen, zoals de georganiseerde criminaliteit, het witwassen van geld, mensenhandel en drugssmokkel.
La Russie et l'Union ont un intérêt commun à renforcer leur coopération dans la lutte contre des fléaux com muns, tels que la criminalité organisée, le blanchiment de l'argent, le trafic des êtres humains et le trafic de la drogue.
Ik hecht het grootste be lang aan wat er zal worden gezegd en aan de re soluties die zullen worden aangenomen.
J'attache la plus grande importance à ce qui sera dit et aux résolutions qui seront votées.
De overeenkomst betreft de politieke dialoog, handel, economie en samenwerking, als ook andere kwesties van gemeenschappelijk be lang, teneinde de betrekkingen tussen de partijen en hun respectieve instellingen te intensiveren.
À cette fin, l'accord couvre les domaines du dialogue politique, les questions commerciales et économiques, la coopération ainsi que d'autres thèmes d'intérêt mutuel, en vue d'établir des relations plus étroites entre les parties et leurs institutions r es pectives.
Het ligt in ons voornemen de doel stelling van een loyale samenwerking in wederzijds be lang na te streven, met de opzet de huidige commerciële problemen op te lossen.
Nous entendons rechercher une coopération sincère dans l'intérêt des uns et des autres, le but étant de résoudre les problèmes commerciaux existants.
Ik wil het be lang onderstrepen, zoals het verslag-Delors dat ook stelt, van de opname van alle munteenheden in het wisselmechanisme van het Europese monetaire systeem gedurende die eerste fase.
Je tiens à souligner, comme l'indique le rapport Delors, l'importance de l'intégration de toutes les monnaies dans le mécanisme des échanges du Système monétaire européen au cours de la première étape.
Anderzijds heeft de samenwerking in burgerlijke zaken van alle in artikel K.l van het Verdrag opgesomde aangelegenheden van gemeenschappelijk be lang het meest direct met het dagelijks leven van de Europese burgers te maken.
D'autre part, la coopération judiciaire civile est, parmi les matières d'intérêt commun, visées dans l'article Kl du Traité, celle qui concerne le plus directement les intérêts de la vie quotidienne des citoyens européens.
In het be lang van de burgers roep ik de Raad daarom op zich als nog tot overleg met het Europees Parlement te verplichten op elk van deze drie politieke hoofdpunten.
Dans l'intérêt des citoyens, j'en appelle donc au Conseil pour qu'il s'engage, en concertation avec le Par le ment européen, dans chacun de ces trois domaines politiques capitaux.
Binnen het Europese institutionele systeem is de Commissie al geruime tijd hoedster van het gemeenschappelijk be lang, dat verder reikt dan het belang van de afzonderlijke lidstaten.
Le système institutionnel européen a, depuis longtemps, déclaré la Commission gardienne d'un intérêt supérieur aux nations.
Het model van het nemen van risiko dat uit dat van de vatbaarheid voor ongevallen groeide is misschien meer be lang wekkend.
Le modèle de la prise de risques qui s'est développé à partir de la thèse de la tendance aux accidents revêt peut-être davantage d'intérêt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 340. Exact: 340. Verstreken tijd: 462 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo