Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beroep" in Frans

Suggesties

1147
890
751
576
NTN staaft haar beroep met vier middelen.
C'est dans ces conditions que NTN et Koyo Seiko ont introduit les présents recours.
Derhalve moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Het hoger beroep van verweer-ster faalde.
L'appel de la défenderesse n'a pas abouti.
Het beroep en de Kerstmis schikking.
L'appel, et l'accord de Noël.
Of de edelste beroep: patholoog.
Ou la plus noble profession : médecin légiste.
Misschien moet je proberen een ander beroep.
Vous devriez peut-être vous essayer à une autre profession.
Een overeenkomstig lid 1 ingesteld beroep heeft schorsende werking.
Tout recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif.
Verwerpt het beroep voor het overige.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
Het Gerecht verwierp het beroep veroordeelde rekwiranten in de kosten.
Le Tribunal a rejeté le recours et condamné les requérants aux dépens.
Verwerpt het beroep voor het overige.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
Verklaart het beroep in zaak T-45/96 voor het overige niet-ontvankelijk.
Le recours dans l'affaire T-45/96 est, pour le surplus, rejeté comme irrecevable.
Bijgevolg moet het beroep ontvankelijk worden verklaard.
Il en résulte que le recours doit être déclaré recevable.
Sijgevolg moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.
Le recours doit, par suite, être rejeté comme irrecevable.
Verklaart het beroep wegens nalaten niet-ontvankelijk.
Le recours en carence est rejeté comme irrecevable.
Schorsingstermijn voor gerechtelijke procedures en administratief beroep...
Période d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs...
Dit is een standaardaanvraag voor beroep.
C'est un document standard pour l'appel.
Het hof van beroep herriep het vonnis.
La cour d'appel de l'armée a renversé le jugement.
In ons beroep kan je niemand vertrouwen.
Dans notre profession, on ne doit faire confiance à personne.
L'ltalien, het Hooggerechtshof heeft je beroep afgewezen.
L'Italien... La Cour Suprême a rejeté ton appel.
Ze arresteren iedereen zonder lopend beroep.
Donc ils arrêtent quiconque a un appel en attente.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 25946. Exact: 25946. Verstreken tijd: 147 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo