Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: zich beroepen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beroepen" in Frans

Suggesties

Dat is goed voor een aantal beroepen.
C'est excellent pour un certain nombre de professions.
Richtlijn 2005/36/EG regelt de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen.
La directive 2005/36/CE régit la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cas des professions réglementées.
1) Verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.
1) Les recours sont rejetés comme irrecevables.
In zijn arrest van 19 mei heeft het Hof een eerste reeks beroepen aanvaard (5).
Par son arrêt du 19 mai, la Cour a donné raison à un premier groupe de recours (4).
Zwaartepunt 2: opleidingen in technologische beroepen
Axe nº 2: formations dans des métiers technologiques b) Jeunes femmes
Dit geldt echter niet voor alle beroepen.
Ces conditions ne sont cependant pas uniformes pour tous Les métiers.
Een onophoudelijk groeiend aantal beroepen is rechtstreeks betrokken door technische en economische ontwikkelingen.
Un nombre sans cesse croissant de professions sont touchées directement par les mutations techniques et économiques.
Verder zijn er specifieke hinderpalen voor bepaalde beroepen waarvoor regelingen bestaan.
En revanche, on trouve des obstacles spécifiques à certaines professions réglementées.
Gerecht Alle rechtstreekse beroepen die niet zijn voorbehouden aan het Hof.
Tribunal Tous les recours directs à l'exception de ceux réservés à la Cour.
De Commissie heeft met name de verplichtingen van de oorspronkelijke richtlijn willen uitbreiden tot bepaalde niet-financiële activiteiten en beroepen.
La Commission a souhaité élargir notamment les obligations de la directive d'origine à certaines activités et professions non financières.
4) Verwerpt de beroepen in de zaken T-204/98 en T-207/98.
4) Les recours dans les affaires T-204/98 et T-207/98 sont rejetés.
Andere voorbeelden zijn de artikelen 24 en 25 over commerciële communicatie van gereglementeerde beroepen en multidisciplinaire activiteiten.
Les articles 24 et 25 sur les communications commerciales des professions réglementées et les activités pluridisciplinaires en sont d'autres exemples.
(1) I: het meldingspercentage is alleen voor ambachtelijke beroepen lager dan 100%.
(1) I: Le niveau de déclaration n'est inférieur à 100 % que pour les professions artisanales.
Noodzakelijk Overleg De wereld van de visserij wordt gekenmerkt door een extreme verscheidenheid aan beroepen en activiteiten.
Une nécessaire Concertation Le monde de a pêche se caractérise par une extrême variété de métiers et d'activités.
Dergelijke beroepen zijn ingesteld door zowel concurrenten als partijen bij een operatie.
Ces recours ont été introduits à la fois par des concurrents et par des parties aux concentrations.
Onderwijs aan scholen die een voorbereiding geven voor beroepen van technische aard.
Enseignement dispensé dans les écoles assurant la préparation à des métiers à caractère f technique.
Voor sommige beroepen is er een opleiding van 3 jaar.
Pour certains métiers, il existe une formation professionnelle durant trois ans.
De Europese verscheidenheid van officieel erkende beroepen die georganiseerd zijn in het initiële beroepsonderwijs is bijzonder groot.
L'éventail des métiers officiellement reconnus auxquels prépare la formation professionnelle initiale est très large en Europe, dans le secteur automobile comme ailleurs.
School voor beroepen in de gezondheidszorg en voorzieningen
C- Professions de la santé et de la prévoyance sociale
Het Gerecht is bevoegd kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de gespecialiseerde rechtbanken.
Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5833. Exact: 5833. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo