Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beroepsleven" in Frans

vie professionnelle
vie active
monde du travail
avenir professionnel
insertion socioprofessionnelle
carrière
profession

Suggesties

Kwalificaties en integratie in het beroepsleven zijn uiterst belangrijk.
Les qualifications et l'intégration dans la vie professionnelle revêtent une importance particulière.
Privé- en beroepsleven meng je nooit.
On ne mélange pas vie privée et vie professionnelle.
Beroepsopleiding moet een ononderbroken proces zijn tijdens het hele beroepsleven.
L'apprentissage professionnel devrait être un processus continuel tout au long de la vie active.
Deze jongeren moeten worden geholpen en bijzondere aandacht krijgen om hun intrede in het beroepsleven te vergemakkelijken.
Ces jeunes doivent recevoir une aide et faire l'objet d'une attention très particulière, afin de faciliter leur entrée dans la vie active.
Ook zijn er nauwere banden nodig tussen de school en de plaatselijke gemeen schappen, waaronder het beroepsleven.
De plus, des liens plus étroits sont nécessaires entre l'école et la collectivité locale, y compris le monde du travail.
Als de mens eenmaal volwassen is, wordt hij geconfronteerd met de gevaren in zijn beroepsleven.
Or, c'est lorsqu'il arrive à l'âge adulte que l'individu doit faire face au risque dans sa vie professionnelle.
Zoals ik... ik ben een sterke, onafhankelijke vrouw in mijn beroepsleven.
Je suis une femme indépendante avec une vie professionnelle.
Gevolgen voor het inkomen gedurende het volledige beroepsleven; 9.
Impact sur le revenu tout au long du cycle de vie professionnelle; 9.
Jongeren moeten betere toegang hebben tot het beroepsleven en wel vanaf de initiële opleiding.
Les jeunes ont besoin de bénéficier de meilleurs accès à la vie professionnelle dès leur formation initiale.
Bescherming op de werkvloer is, zoals mevrouw Stauner zei, onontbeerlijk in het moderne beroepsleven en geen kwestie van luxe.
Comme l'a dit Mme Stauner, la protection des travailleurs est un élément essentiel dans une vie active moderne et n'est en rien une affaire à prendre à la légère.
Computers en mobiele telefoons hebben ons beroepsleven en het leven van alledag dramatisch veranderd.
Les micro-ordinateurs et les téléphones portables ont révolutionné notre vie professionnelle et quotidienne.
De werkplek moet zo worden ingericht dat de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun hele beroepsleven wordt gewaarborgd.
Les lieux de travail doivent être conçus de manière à garantir l'employabilité des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle.
Het gaat om de combinatie van privéleven en beroepsleven.
La question est de pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle.
Elke maand reikt L'Entreprise zijn lezers ideeën, adviezen en oplossingen aan die zij kunnen toepassen in hun beroepsleven.
Chaque mois, L'Entreprise offre à ses lecteurs des idées, des conseils, des solutions pour les accompagner dans leur vie professionnelle.
Bij de overgang van initiële opleiding naar beroepsleven moeten mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen.
L'égalité des chances entre hommes et femmes devrait être garantie lors du passage de la formation initiale à la vie professionnelle.
Er moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening, zodat vrouwen gezinsleven en beroepsleven kunnen combineren.
Nous devons investir dans la qualité des services, afin que les femmes puissent concilier vie familiale et vie professionnelle.
Werknemers die tijdens hun beroepsleven gehandicapt raken, vormen namelijk menselijk kapitaal met een grote potentiële waarde.
En effet, les salariés qui deviennent travailleurs handicapés au cours de leur vie professionnelle représentent un capital humain de grande valeur potentielle.
Jared Addison was klaar om de controle te nemen over zijn beroepsleven.
Jared Addison était prêt à prendre le contrôle de sa vie professionnelle.
Zij moeten actief medewerken aan de overgang van de jongeren van school naar beroepsleven.
Ceux-ci devraient apporter un concours actif à la transition des jeunes de l'école vers la vie active.
In artikel 119 wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven gegarandeerd.
L'article 119 garantit l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans la vie professionnelle dans les pays de l'Union européenne.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1284. Exact: 1284. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo