Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "consumptief krediet" in Frans

Zoek consumptief krediet in: Definitie Synoniemen
crédit à la consommation
crédits à la consommation
prêts à la consommation
Voor andere doeleinden dan consumptief krediet en lening voor huisaankoop
Fins autres que crédit à la consommation et crédit immobilier
Leningen aan huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens worden verder uitgesplitst naar doel van de lening (consumptief krediet, lening voor huisaankoop, overige kredietverlening).
Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont encore ventilés selon l'objet du crédit (crédit à la consommation, crédit immobilier, autres crédits).
Deel 3 van deze bijlage zijnde een gedetailleerde beschrijving van de categorieën instrumenten die voorkomen op de geaggregeerde balans op maandbasis van de MFI-sector» geeft onder categorie 2, leningen, een gedetailleerde definitie van consumptief krediet en leningen voor de aankoop van een huis.
Une définition détaillée des crédits à la consommation et des crédits immobiliers est donnée à la troisième partie de la présente annexe, dans la « description détaillée des catégories d'instruments du bilan mensuel agrégé du secteur des IFM », à la catégorie 2 « crédits ».
Leningen: deze post bestaat uit: - leningen verstrekt aan huishoudens in de vorm van consumptief krediet, d.w.z. leningen voor persoonlijk gebruik ten behoeve van de consumptie van goederen en diensten;
Crédits : ce poste se compose : - des crédits accordés à des ménages sous la forme de crédits à la consommation, c'est-à-dire des crédits destinés à financer la consommation personnelle de biens et de services ;
6 - consumptief krediet;
De marges waarmee voor de overige producten (consumptief krediet, bedrijfskredieten enz.) wordt gerekend, zouden ruim lager zijn dan in 2010-2011.
Les marges envisagées sur les autres produits (prêts à la consommation, prêts business etc.) devraient être largement inférieures à ce qu'elles étaient en 2010/2011.
Hiertoe behoren: a) leningen verstrekt aan huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, uitgesplitst naar: - consumptief krediet (leningen verstrekt voor hoofdzakelijk persoonlijk gebruik in de consumptie van goederen en diensten).
Ce poste comprend : a) les crédits accordés aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages, ventilés par : - crédit à la consommation (crédits accordés pour financer la consommation essentiellement personnelle de biens et de services).
"Consumptief krediet" omvat leningen voor hoofdzakelijk persoonlijke consumptie van goederen en diensten [ECB BSI-Verordening].
Les «Crédits à la consommation» incluent les prêts accordés essentiellement à des fins de consommation personnelle de produits et services [règlement BSI de la BCE].
Uitstaand bedrag in procenten van het totaal 1) Huishoudens 2) Consumptief krediet 3) Woninghypotheken 3) Overige leningen Niet-financiële ondernemingen Tot en met 1 jaar Meer dan 1 jaar 52,5 15,8 66,4 17,8 47,5 33,2 66,8
Encours en pourcentage du total 1) Ménages 2) Crédits à la consommation 3) Prêts au logement 3) Autres prêts Sociétés non financières <= 1 an >1 an 52,5 15,8 66,4 17,8 47,5 33,2 66,8
Terwijl er relatief veel concurrentie lijkt te bestaan met betrekking tot hypotheekleningen voor huishoudens, is de markt voor niet-gewaarborgd consumptief krediet blijkbaar minder concurrerend.
Alors que la concurrence semble être relativement vive en ce qui concerne les crédits immobiliers aux ménages, le marché du crédit à la consommation en blanc semble être moins concurrentiel.
ongeveer 80 % van middellanglopende leningen betreft leningen voor woningaankoop, en 20 % consumptief krediet (met een hogere rentevoet);
environ 80 % des crédits à moyen-terme se rapportent aux crédits immobiliers et 20 % aux crédits à la consommation (avec un taux d'intérêt plus élevé) ;
Deze transactie heeft uit-sluitend betrekking op de Italiaanse markt voor dienstverlening op het gebied van consumptief krediet.
Cette opération concerne uniquement le service du crédit à la consommation en Italie.
Hiertoe behoren het ontwerp van Verdrag inzake faillissement en de voorstellen voor richtlijnen inzake handelsagenten en de verschillende vormen van consumptief krediet.
Parmi ceux-ci figurent le projet de convention en matière de faillite et les propositions de directive sur les agents commerciaux et sur les diverses formes de crédit à la consommation.
Op welk niveau bevindt zich het risicopercentage van consumptief krediet in Griekenland gedurende de laatste twee jaar?
Quel est le taux des créances douteuses dans le domaine du crédit à la consommation en Grèce au cours des deux dernières années?
Vóór 1996 heeft de rentevoet betrekking op consumptief krediet van BEF 250000 tot 300000;
Avant 1996, le taux se rapporte à des crédits à la consommation d'un montant compris entre 250000 et 300000 BEF ;
Deze categorie kan leningen voor consumptieve doelen aan eenmanszaken/ personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid bevatten (zie bijlage II, deel 3) indien ze niet worden gerapporteerd onder de categorie consumptief krediet».
Cette catégorie peut comprendre les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles / sociétés de personnes sans personnalité juridique (voir l'annexe II, troisième partie) s'ils ne sont pas déclarés sous la catégorie « crédit à la consommation ».
Volgens Nederland zou door deze afsplitsing de concurrentie op deze sterk geconcentreerde markt kunnen toenemen, omdat deze entiteit een mooi marktaandeel vertegenwoordigt in de hypotheeksector en de sector consumptief krediet, en een aantal spaaractiviteiten.
Aux dires des autorités néerlandaises, la cession devrait accroître la concurrence sur ce marché fortement concentré, étant donné que l'entité en question dispose d'une bonne part de marché dans le secteur des prêts hypothécaires, des crédits à la consommation et de l'épargne.
In het voorstel zijn derhalve een reeks voorschriften vastgesteld die van toe passing zijn op het consumptief krediet in het algemeen.
La proposition adopte donc une série de règles applicables globalement au crédit à la consommation.
Een ander initiatief dat van belang is voor de banksector en dat reeds tot een richtlijn geleid heeft, betreft de basisregels voor consumptief krediet.
Une autre initiative intéressant le secteur bancaire et ayant déjà abouti à une directive a pour objet les règles de base du crédit à la consommation.
Wat consumptief krediet betreft, heeft de Commissie op 12 april, in het licht van een verslag over de toepassing van Richtlijn 90/88/EEG, een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn (tab.
En matière de crédit à la consommation, la Commission a adopté, le 12 avril, à la lumière d'un rapport sur l'application de la directive 90/88/CEE, une proposition de directive (tab.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 85. Exact: 85. Verstreken tijd: 142 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo