Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "de storing optrad" in Frans

Zoek de storing optrad in: Definitie Woordenboek Synoniemen
du lieu du dysfonctionnement
Indien een aangekoppelde NCB vanwege een storing in het RTGS-systeem van de dienstverlenende NCB grensoverschrijdende betalingen niet kan uitvoeren, zal de dienstverlenende NCB in verband met die betalingen worden beschouwd als de NCB waar de storing optrad. .
Si une BCN connectée ne peut pas traiter de paiements transfrontaliers en raison d'un dysfonctionnement du système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services est considérée comme étant la BCN du lieu du dysfonctionnement en ce qui concerne ces paiements.»
VOORLOPIGE BEOORDELING DOOR DE NCB WAARBIJ DE STORING OPTRAD 6.2.1.
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE LA BCN DU LIEU DU DYSFONCTIONNEMENT 6.2.1.
Indien de NCB waarbij de storing optrad, niet binnen de genoemde periode van vier weken een dergelijke brief heeft ontvangen, wordt aangenomen dat de betrokken TARGET-deelnemers het aanbod tot vergoeding hebben verworpen.
Si la BCN du lieu du dysfonctionnement n'a pas reçu cette lettre durant cette période de quatre semaines, les participants à TARGET concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d'indemnisation.
d) De NCB waarbij de storing optrad, deelt het resultaat van de onder c) bedoelde beoordeling mee aan de betreffende TARGET-deelnemers.
d) La BCN du lieu du dysfonctionnement communique le résultat de l'évaluation visée au point c) ci-dessus aux participants à TARGET concernés.
Opmerkingen van NCB waarbij de storing optrad (indien aan vergoeding verschillend van 5.3.9) [(6.2.5 - 6.2.6) + 6.2.7] 6.2.10 Vastgesteld bedrag aan vergoeding
Commentaires de la BCN du lieu du dysfonctionnement (si différents de 5.3.9) 6.2.10 Montant de l'indemnité évaluée
e) Na ontvangst van de aanvaardingsbrief van de TARGET-deelnemer betaalt de NCB waarbij de storing optrad, de vergoeding. Over de vergoeding wordt geen rente betaald.
e) Les indemnités sont versées par la BCN du lieu du dysfonctionnement à réception de la lettre d'acceptation du participant à TARGET. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d'intérêts.
ALLEEN VOOR DE NCB WAARBIJ DE STORING OPTRAD (indien niet dezelfde als de beherende NCB) 6.1.
POUR LA BCN DU LIEU DU DYSFONCTIONNEMENT UNIQUEMENT (Si elle diffère de la BCN du lieu du compte RBTR) 6.1.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7. Exact: 7. Verstreken tijd: 35 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo