Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gezins- en beroepsleven" in Frans

vie familiale et professionnelle
vie professionnelle et vie familiale
vie professionnelle et familiale
concilier vie familiale et vie professionnelle
vie familiale et la vie professionnelle
la vie familiale et de la vie professionnelle
la vie professionnelle et de la vie familiale
In het vijfde hoofdstuk gaat het over de verzoening van gezins- en beroepsleven.
Le cinquième chapitre traite de la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
gezien de door de Europese Raad in 2000 goedgekeurde indicatoren betreffende de combinatie van het gezins- en beroepsleven,
vu les indicateurs sur l'articulation entre la vie familiale et professionnelle adoptés par le Conseil européen en 2000,
Zij moeten ervoor zorgen dat het gezins- en beroepsleven beter op elkaar worden afgestemd, onder meer door de bouw van kinderdagverblijven en belastingaftrek voor kinderoppas.
Ils doivent veiller à ce que vie professionnelle et vie familiale puissent être mieux conciliés, notamment par la construction de centres d'accueil pour les enfants et par un privilège fiscal accordé aux gardiennes.
Ik doe ook een beroep op commissaris Špidla nog eens na te denken over het erbij betrekken van de vaders en samen met ons in de Raad te strijden voor een verbetering van het zwangerschapsverlof en voor een betere combineerbaarheid van gezins- en beroepsleven.
Concernant l'inclusion des pères dans la législation, je demanderai par ailleurs au commissaire Špidla de réfléchir encore un peu et de lutter avec nous au Conseil pour faire progresser le congé de maternité et assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Ons doel, de combinatie van gezins- en beroepsleven, hebben we nog lang niet bereikt.
Nous sommes loin d'atteindre notre objectif de conciliation de la vie professionnelle et familiale.
Ik wil er bij het begin van mijn bijdrage op wijzen dat de Europese burgers zich steeds meer zorgen maken over de gevolgen die de belangrijke economische en industriële ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal vlak op hun gezins- en beroepsleven zullen hebben.
Tout d'abord, je constate qu'il existe une préoccupation croissante parmi les citoyens européens en ce qui concerne les conséquences qu'auront pour leur vie professionnelle et familiale les importantes mutations économiques et industrielles, nationales, euro péennes et mondiales en cours.
De strekking van amendement 10 en delen van de amendementen 25, 46 en 69 benadrukken het belang van het combineren van gezins- en beroepsleven en roepen op tot aanvullende actie wat betreft vaderschapsverlof.
L'esprit de l'amendement 10 et une partie des amendements 25, 46 et 69 soulignent l'importance de la réconciliation de la vie familiale et professionnelle et appelle à prendre des mesures complémentaires en matière de congé de paternité.
alsmede wat betreft het aanbrengen van infrastructuren (kinderopvang, ouderenzorg) die de harmonische combinatie van gezins- en beroepsleven mogelijk maken.
et de la création des infrastructures (garde d'enfants, soins aux personnes âgées) qui permettent l'harmonisation de la vie familiale et professionnelle.
Ik wil er bij het begin van mijn bijdrage op wijzen dat de Europese burgers zich steeds meer zorgen maken over de gevolgen die de belangrijke economische en industriële ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal vlak op hun gezins- en beroepsleven zullen hebben.
Tout d'abord, je constate qu'il existe une préoccupation croissante parmi les citoyens européens en ce qui concerne les conséquences qu'auront pour leur vie professionnelle et familiale les importantes mutations économiques et industrielles, nationales, européennes et mondiales en cours.
Dat zal denk ik ook een zeer goede zaak zijn om gezins- en beroepsleven beter met elkaar te kunnen verzoenen.
Je pense que cela sera très positif et aidera les femmes à concilier vie familiale et professionnelle.
In de levensfase waarin zij normaliter hun meest productieve periode zouden beleven, worden zij geconfronteerd met een onzekere toekomst in hun gezins- en beroepsleven.
Au stade qui devrait être le plus productif de leur existence, elles ont des incertitudes quant à l'avenir de leur vie familiale et professionnelle.
- Mijnheer de Voorzitter, het verheugt me dat zowel de Commissie als de Raad zich ervoor wil inzetten om gezins- en beroepsleven beter combineerbaar te maken en het aanbod van betaalbare kinderopvangvoorzieningen te verhogen.
- Monsieur le Président, je me réjouis de l'engagement pris et par la Commission et par le Conseil de mieux faire concilier vie familiale et professionnelle et d'augmenter l'offre de services de garde d'enfants à des prix abordables.
24. stelt voor de mogelijkheid voor werknemers van onderaannemers in productieketens om gezins- en beroepsleven met elkaar te verzoenen, in de nationale wetgeving te verankeren en de richtlijnen betreffende moederschaps- en ouderverlof effectief toe te passen;
propose que la possibilité de concilier vie familiale et professionnelle, pour les travailleurs des entreprises de sous-traitance sur les chaînes de production, soit garantie dans les législations nationales, et que les directives relatives au congé de maternité et au congé parental soient effectivement mises en œuvre;
D Harmonische combinatie van het gezins- en beroepsleven: stand van de werkzaamheden.
D Conciliation de la vie familiale et profession-n elle: état des travaux.
het optimaal combineren van gezins- en beroepsleven
une conciliation optimale entre vie familiale et vie professionnelle
Een grote uitdaging is en blijft het verzoenen van gezins- en beroepsleven, vooral voor vrouwen met kleine kinderen.
La conciliation entre la vie de famille et l'activité professionnelle reste un défi majeur, en particulier pour les femmes qui ont de petits enfants.
Met name wordt vrouwen de mogelijkheid geboden hun gezins- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen.
Les femmes, en particulier, ont la possibilité de mieux concilier leur vie familiale et professionnelle.
In de nieuwe banen kan thuis worden gewerkt met een regeling die de combinatie van gezins- en beroepsleven begunstigt.
Il s'agit de nouveaux emplois qui permettront le travail à domicile avec une réglementation qui facilitera la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Ik wil met name stil staan bij het woord articulation tussen gezins- en beroepsleven en het begrip parité au quotidien.
Je voudrais m'arrêter sur deux termes : articulation entre vie familiale et vie professionnelle, et parité au quotidien.
Evenwicht tussen gezins- en beroepsleven heeft te maken met het psychologische welzijn van alle werknemers in de Europese Unie.
L'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle est lié au bien-être social et psychologique de tous les travailleurs de l'Union européenne.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 92. Exact: 92. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo