Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sociale" in Frans

Suggesties

6559
4331
2993
2690
2689
Participatie is een sleutelfactor voor de sociale samenhang.
La participation est un facteur crucial de la cohésion sociale.
D Tweede voortgangsverslag over economische en sociale cohesie: informatie.
G Deuxième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale: informations.
Als hulppersoneel worden sociale pedagogen opgeleid.
Comme personnel auxiliaire, les établissements assurent la formation de pédagogues sociaux.
De EU-lidstaten hebben verschillende sociale stelsels.
Les États membres de l'UE présentent des systèmes sociaux différents.
Het ondersteunt partnerschappen die goed bestuur en sociale en economische ontwikkeling aanmoedigen.
Il soutient des partenariats qui encouragent la bonne gouvernance et le développement économique et social.
60 deert voor hun economische en sociale ontwikkeling.
60 b le et prévisible pour leur développement économique et social.
Verstrekkende economische en sociale veranderingen maken hervorming nog meer noodzakelijk.
Les profonds changements économiques et sociaux que nous connaissons rendent la réforme d'autant plus essentielle.
De hedendaagse definitie van duurzaamheid omvat echter ook belangrijke sociale en ecologische aspecten.
La définition moderne de la durabilité, quant à elle, tient également compte d'importants aspects sociaux et écologiques.
Daarnaast zijn toegankelijke, betaalbare en goede sociale voorzieningen essentieel.
Des services sociaux accessibles, abordables et de qualité sont, eux aussi, essentiels.
Zij nemen deel aan sociale onderhandelingen.
Ces organisations prennent part aux négociations en matière sociale.
Er bestaat geen louter sociale oplossing voor het werkgelegenheidsvraagstuk.
Il n'y a pas de solution uniquement sociale au problème de l'emploi.
De markt heeft geen sociale of ecologische verantwoordelijkheid.
Les forces du marché n'ont pas de responsabilité sociale ou écologique.
In Finland gebruiken de sociale partners de pensioenfondsen als schokdemper.
En Finlande, les partenaires sociaux utilisent le fonds de pension comme amortisseurs.
De fondsen werden vooral gekanaliseerd naar economische en sociale infrastructuurprojecten.
Les fonds ont été largement canalisés vers des projets d'infrastructure économique et sociale.
Zonder concurrentievermogen en economische groei is er geen sociale vooruitgang.
Il ne saurait y avoir de progrès social sans compétitivité et sans croissance économique.
De sociale dialoog wordt langzamerhand een nieuw terrein van mainstreaming.
Le dialogue social est en passe de devenir un nouveau domaine de mainstreaming.
Het grootste ding voor mij is mijn sociale onhandigheid.
La chose la plus importante pour moi est ma maladresse social.
Plaatselijke overheden, ontwikkelingshelpers, sociale partners.
Collectivités territoriales, agents de développement, partenaires sociaux.
Niettemin hebben de raden talrijke projecten aangemoedigd bijvoorbeeld in de sociale en energiesectoren.
Les conseils n'en ont pas moins encouragé de nombreux projets, dans les secteurs sociaux et énergétiques par exemple.
Wij hebben ook jegens deze werknemers een sociale verantwoordelijkheid.
Vis-à-vis de ces travailleurs également, nous avons une responsabilité sociale.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 76559. Exact: 76559. Verstreken tijd: 258 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo