Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "different concept" in Nederlands

Zoek different concept in: Definitie Woordenboek Synoniemen
ander concept
It would be the same part, but with a slightly different concept.
Het is dezelfde rol, maar met een ander concept.
Remark: the authorisation for placing in service is a very different concept to 'homologation' which was carried out in the past by national railway companies.
Opmerking: de vergunning voor indienststelling is een heel ander concept dan de "homologatie", die in het verleden door de nationale spoorwegmaatschappijen werd uitgevoerd.
Regulation XI-2/9.2 applies control measures to ensure compliance to ships intending to enter a port of another Contracting Government and introduces an entirely different concept of control within chapter XI-2, applying to security only.
Voorschrift XI-2/9.2 past beperkende maatregelen toe om naleving te waarborgen van schepen die van zin zijn een haven van een andere verdragsluitende staat aan te doen en introduceert binnen hoofdstuk XI-2 een geheel ander concept van controle dat alleen van toepassing is op veiligheid.
Evergreen is a different concept.
Evergreen is een ander concept.
Another technical point: the term 'denationalisation' I used in the original text was translated as 'privatisation', which is a different concept.
Dan nog een technische opmerking: de term 'denationalisatie?, die ik in de oorspronkelijke tekst had opgenomen, is vertaald met 'privatisering?, waarmee evenwel een geheel ander concept tot uitdrukking wordt gebracht.
Something that might involve different numbers of dimensions or just a different concept entirely.
Het kan een ander aantal dimensies met zich meebrengen... of gewoon een heel ander concept.
This is a different concept altogether and this is the correct word.
Dat is iets anders, en dat is het juiste woord.
The rapporteur is right to state, in paragraph 32, that Turkey still has a different concept of the secular state from that which is usual in the European Union.
De rapporteur constateert in paragraaf 32 terecht dat het land nog steeds een andere interpretatie geeft aan de seculiere staat dan in de Europese Unie gebruikelijk is.
The EU is based on a different concept and we are in fact broadening this debate in order that all residents of the EU are represented by us and not just those in possession of a Member State's passport.
De EU is op een geheel ander concept gebaseerd en we verbreden dit debat om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de EU door ons worden vertegenwoordigd en niet alleen degenen die in het bezit zijn van een paspoort van de lidstaten.
Expects the European Union to use its influence to promote a different concept of international security, based on conflict prevention and resolution and multilateralism, and to assist a relaunching of cooperation with the southern countries;
verwacht van de EU dat zij haar invloed aanwendt om een andere opvatting van de internationale veiligheid te bevorderen, gebaseerd op conflictpreventie, vredesregelingen en een multilaterale aanpak, en om te helpen een nieuwe impuls te geven aan de samenwerking met de landen van het zuidelijk halfrond;
The new well-defined criteria, the networking, the panel and the monitoring of the new action imply a different concept, which should not be seen as identical with the previous one.
De nieuwe, nauwkeurig omschreven criteria, het netwerken, de jury en het toezicht op de nieuwe actie veronderstellen een nieuwe concept, dat niet als identiek met het voorgaande mag worden gezien.
Like you, we believe that this is not just linguistic; it is a different concept, so if we cannot have the withdrawal of the corrigendum we would like to have it referred back to committee for clarification.
Wij zijn net als u van mening dat dit geen louter taalkundige kwestie is; het gaat hier om een verschillend concept en als het corrigendum niet wordt ingetrokken, vragen wij dat dit ter verduidelijking naar de commissie wordt terugverwezen.
What that represents is a completely different concept, namely that of voluntarily joining an international community through free self-determination rather than being forcibly pushed into a community of force.
In vrije zelfbeschikking zich vrijwillig aan te sluiten bij een internationale gemeenschap is iets heel anders dan onder dwang te worden onderworpen aan een gemeenschap.
But I had a completely different concept ofmyselfas a child.
Maar ik zag mezelfheel anders als kind.
This amendment highlights the difference between investment in road safety (which is the subject of this Directive) and investment in the maintenance of infrastructure - this being a different concept falling within the Member States' area of responsibility, in accordance with their multiannual budget programmes.
Doel van het amendement is een onderscheid te maken tussen investeringen in de verkeersveiligheid, die in deze richtlijn worden behandeld, en investeringen in het onderhoud van de infrastructuur, die tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, overeenkomstig hun meerjarige begrotingsplannen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 15. Exact: 15. Verstreken tijd: 35 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo