Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "explicit consent" in Nederlands

Zoek explicit consent in: Definitie Woordenboek Synoniemen
uitdrukkelijke toestemming
expliciete toestemming
uitdrukkelijke instemming
uitdrukkelijk toestemming
expliciet toestemming
Have you experienced difficulties in implementing the explicit consent procedure?
Heeft u moeilijkheden ondervonden bij de toepassing van de procedure voor uitdrukkelijke toestemming?
Sensitive data can also be processed if the data subject has given his explicit consent.
Gevoelige gegevens mogen ook worden verwerkt wanneer de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
Some countries, on the other hand, require explicit consent.
Zo wordt in mijn land a priori uitgegaan van toestemming, terwijl andere lidstaten juist expliciete toestemming vereisen.
Furthermore, export of asbestos fibres cannot proceed without the explicit consent of the importing country.
Verder kan de uitvoer van asbestvezels niet doorgaan zonder de expliciete toestemming van het land van invoer.
provide services only where based on the payment service user's explicit consent;
verricht de diensten alleen met de uitdrukkelijke instemming van de betalingsdienstgebruiker;
The logic of Article 13 is correct because it says that chemicals listed in part 3 of Annex I of the said proposal should not be exported without the explicit consent of the importing country.
De motivering achter artikel 13 is in zoverre correct dat wordt bepaald dat de in deel 3 van bijlage I van genoemd voorstel vermelde chemische stoffen niet mogen worden uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke instemming van het invoerende land.
However, this option could only be envisaged with the explicit consent of the Arab League.
Deze mogelijkheid kan echter alleen in overweging worden genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de Arabische Liga.
However, French and other European insurers have no means of obtaining 'explicit consent' for such a transfer.
Franse en andere Europese verzekeraars hebben echter geen mogelijkheden om "uitdrukkelijke toestemming" voor een dergelijke overdracht te verkrijgen.
is based on the data subject's explicit consent.
berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
The data may not be collected or processed for any other purposes without the explicit consent of the data subject.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene mogen gegevens niet voor andere doeleinden worden verzameld of verwerkt.
Requests for explicit consent (Article 14)?
verzoeken om uitdrukkelijke toestemming (artikel 14)?
For existing participants the Commission asks for an explicit consent or objection, which must be duly substantiated.
De huidige deelnemers vraagt de Commissie om uitdrukkelijke toestemming; wie bezwaar aantekent, dient dit deugdelijk te motiveren.
Transfers of PNR data to third countries must be carried out on a case-by-case basis and only with the European Union's explicit consent.
De doorgifte van PNR-gegevens aan derde landen moet op individuele basis gebeuren en mag alleen plaatsvinden na expliciete toestemming van de Europese Unie.
(b) for explicit consent prior to release;
b) expliciete toestemming vóór introductie,
Changes and clarifications to the so-called 'explicit consent' procedure (Article 13.6)
Wijzigingen en verduidelijkingen in de zogenaamde "uitdrukkelijke toestemming"-procedure (artikel 13, lid 6)
Thirdly, the rules relating to the period of validity of explicit consent are clarified.
Ten derde worden de regels betreffende de periode van geldigheid van de uitdrukkelijke toestemming verhelderd.
Firstly, certain exceptions are being proposed to the central requirement for explicit consent in countries of import prior to export.
Ten eerste worden er bepaalde uitzonderingen voorgesteld op de fundamentele eis van uitdrukkelijke toestemming in importerende landen vóór de uitvoer.
The Agency shall register all requests for explicit consent, responses obtained and waivers granted, including the documentation referred to in the second subparagraph of paragraph 7, in its Database.
Het Agentschap registreert alle verzoeken om uitdrukkelijke toestemming, ontvangen reacties en verleende ontheffingen, met inbegrip van de in lid 7, tweede alinea, bedoelde bewijsstukken, in zijn databank.
When processing data referred to in paragraph 3, the sending and hosting organisations shall seek the explicit consent of the EU Aid Volunteer.
Bij de verwerking van de in lid 3 bedoelde gegevens zullen de uitzendende en ontvangende organisaties verzoeken om de uitdrukkelijke toestemming van de EU-vrijwilliger voor humanitaire hulp.
☐ Article 14(8) - periodic review of the validity of explicit consent
☐ artikel 14, lid 8: periodieke toetsing van de geldigheid van de uitdrukkelijke toestemming
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 99. Exact: 99. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo