Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "optimization" in Nederlands

Zoek optimization in: Definitie Woordenboek Synoniemen
optimalisering
optimalisatie
optimale
optimaliseren
optimalisatieproces creëert
The optimization may optionally be conducted using the procedures outlined in SAE paper No 770141.
De optimalisering mag desgewenst worden uitgevoerd volgens de procedures vastgelegd in SAE-document nr. 770141.
1. Dose constraints should be used, where appropriate, within the context of optimization of radiological protection.
1. Dosisbeperkingen zouden, wanneer zulks passend is, gebruikt moeten worden als onderdeel van de optimalisering van de stralingsbescherming.
And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched.
Het idee dat architectuur zelf doelwit is van algoritmische optimalisatie is niet vergezocht.
Sustainable optimization of industrial processes and active ingredients
Duurzame optimalisatie van industriële processen en werkzame bestanddelen
The generator has reached optimization phase.
De generator heeft de optimale fase bereikt.
Principle 4: Optimization of safety
Principe 4: optimale veiligheid
A list of the laboratories that were included in optimization and validation of protocols is provided in Appendix 1.
Aanhangsel 1 bevat een lijst van laboratoria die bij de optimalisering en validering van de protocollen zijn betrokken.
The procedures outlined in SAE paper No. 770141 may be optionally used for optimization;
Facultatief mogen voor de optimalisering de in SAE-document nr. 770141 beschreven procedures worden toegepast:
Manual intervention or optimization to the Controller System, UUT, or its internal and external environment is prohibited during the execution of SERT.
Gedurende de uitvoering van SERT is handmatige interventie of optimalisering van het controllersysteem, de UUT of de interne en externe omgeving ervan verboden.
optimization of the capacity and efficiency of existing infrastructure;
optimalisering van de capaciteit en doeltreffendheid van de bestaande infrastructuur;
Increase this to reduce the number of nodes in the trace by more aggressive optimization
Verhoog dit om het aantal knooppunten in de overtrek te verkleinen door een aggressievere optimalisatie
As a result of the optimization of external commercial relations, the Company expects to improve financial result by over PLN [54-66] million in 2015.
De maatschappij verwacht om met de optimalisering van de externe commerciële betrekkingen het financiële resultaat met meer dan [54-66] miljoen PLN te verbeteren in 2015.
In view of potential competition among end-uses of agriculture and wood products, particular attention will be devoted to the optimization of the system to ensure the compatibility of food, energy and raw materials production.
Met het oog op potentiële concurrentie tussen eindverbruikers van land- en bosbouwproducten zal speciale aandacht worden besteed aan de optimalisering van het systeem, teneinde te waarborgen dat de productie van voedsel met die van energie en grondstoffen compatibel is.
Since FID analysers generally have a different response to CH4 versus C3H8, each THC FID analyser's CH4 response factor, RFCH4[THC-FID] shall be determined, after FID optimization.
Aangezien FID-analysatoren meestal een andere respons hebben op CH4 dan op C3H8, moet na optimalisering van de FID de CH4-responsfactor van elke THC-FID-analysator (RFCH4[THC-FID]) worden bepaald.
in the context of optimization all exposures shall be kept as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into account;
als onderdeel van de optimalisatie elke blootstelling zo laag wordt gehouden als redelijkerwijze mogelijk is, economische en sociale factoren in aanmerking nemende;
for undertaking GS1: Concepts for the optimization of traffic as regards data and goods;
voor GSI: concept voor de optimalisering van data- en goederenverkeer;
The increase of CGD's operational efficiency will furthermore be achieved by an optimization of the branch network, reducing the domestic branch network by [5-10] % from 840 branches in June 2012 to [750-800] branches by [...].
De verhoging van de operationele efficiëntie van CGD zal voorts worden bereikt door optimalisatie van het vestigingennetwerk, waarbij het aantal binnenlandse vestigingen met [5-10] % wordt teruggebracht van 840 vestigingen in juni 2012 naar [750-800] vestigingen tegen [...].
The non-methane cutter shall be started, operated, and optimized according to the manufacturer's instructions, including any temperature optimization;
de niet-methaancutter moet worden gestart, bediend en geoptimaliseerd (inclusief eventuele optimalisering van de temperatuur) volgens de instructies van de fabrikant;
Whereas a system of radiation protection for practices should continue to be based on the principles of justification of exposure, optimization of protection and dose limitation;
Overwegende dat een stelsel van stralingsbescherming voor handelingen op de beginselen van rechtvaardiging van de blootstelling, optimalisering van de bescherming en dosislimitering dient te blijven berusten;
prior evaluation to identify the nature and magnitude of the radiological risk to exposed workers and implementation of the optimization of radiation protection in all working conditions;
voorafgaande beoordeling van de aard en de omvang van het stralingsrisico voor blootgestelde werkers en uitvoering van de optimalisatie van de stralingsbescherming in alle arbeidsomstandigheden;
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 75. Exact: 75. Verstreken tijd: 78 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo