Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "opperste sovjet" in Engels

Supreme Soviet
Het Parlement maakt zich te schande met dergelijke handelwijze en verlaagt zich tot het niveau van een opperste sovjet.
This House brings disgrace on itself with such actions and lowers itself to the level of a Supreme Soviet.
De Europese Unie heeft de autoriteiten van Wit-Rusland opgeroepen om hun engagement om overleg te plegen met de verkozen dertiende opperste sovjet concreet vorm te geven zodat er een juist evenwicht tussen de machten kan ontstaan.
It invited the Belarus authorities to translate into action their commitment to open consultations with the Thirteenth elected Supreme Soviet in order to achieve a fair equilibrium between the powers in the country.
De Raad is verheugd over de oprichting van een tripartiete werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Wit-Russische regering, de dertiende opperste sovjet en deskundigen van de Europese Unie, die zal trachten deze doelstelling te verwezenlijken.
The Council welcomes the setting up of a bipartite working party made up of representatives of the Belarus Government, the Thirteenth Supreme Soviet and European Union experts which will try to achieve that aim.
De Opperste Sovjet van wagon twee zal over jouw lot beslissen.
The Supreme Soviet of coach number two will decide your new place of residence.
We moeten de vergaderzaal in Brussel ombouwen want die doet meer denken aan een Opperste Sovjet dan aan een Parlement.
The plenary Chamber in Brussels, which certainly looks more like a Supreme Soviet than a Parliament, will have to be taken down.
Dit Parlement lijkt op de Opperste Sovjet, alleen de vlaggen zijn anders.
This Chamber looks like the Supreme Soviet, apart from the flags.
MARACUTSA, GRIGORY, voorzitter van de Opperste Sovjet, geboren op 15.10.1942 in Teia, Grigoriopol.
MARACUTSA, GRIGORY, Chairman of the Supreme Soviet, born on 15 October 1942 in Teia, Grigoriopol.
KAMINSKY, ANATOLY, "ondervoorzitter van de Opperste Sovjet", geboren op 15.3.1950 in Cita.
KAMINSKY, ANATOLY, 'Vice-chairman of the Supreme Soviet', born on 15 March 1950 in Cita.
SHEVCHUK, EVGENY, "ondervoorzitter van de Opperste Sovjet", geboren op 21.6.1946 in Novosibirsk.
SHEVCHUK, EVGENY, 'Vice-chairman of the Supreme Soviet', born on 21 June 1946 in Novosibirsk.
SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, voorzitter van de Opperste Sovjet, geboren op 19 juni 1968 in Ribnitsa, Republiek Moldavië, Russisch paspoort nr. 51 No3116878.
SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, Chairman of the Supreme Soviet, born on 19 June 1968 in Ribnitsa, Republic of Moldova, Russian passport No 51 No3116878.
Het gaat te werk zoals de Opperste Sovjet, en de gevoerde debatten zijn beslist geen debatten in de ware zin van het woord.
It conducts business like the Supreme Soviet and the debates here are not debates in any real sense of the word at all.
De enige serieuze tegenstander van Smirnov, de heer Shevchuk, voorzitter van de Opperste Sovjet van Transnistrië, trok zijn kandidatuur in op dringend verzoek van het Kremlin.
Smirnov's only serious rival, Mr Shevchuk, the speaker of the Supreme Soviet of Transnistria, withdrew his candidacy at the urgent request of the Kremlin.
We moeten terug naar het historische voorbeeld van de democratie-arrangementen van de opperste Sovjet om zoiets te vinden.
The historical model to return to in this case is the Supreme Soviet's democracy arrangements.
GUDYMO, Oleg Andreyevich, lid van de Opperste Sovjet, voorzitter van het Comité voor veiligheid, defensie en vredeshandhaving van de Opperste Sovjet, voormalige onderminister van Veiligheid, geboren op 11 september 1944 in Almaty, Kazachstan, Russisch paspoort nr. 51 No0592094.
GUDYMO, Oleg Andreyevich, Member of the Supreme Soviet, Chairman of the Committee on Security, Defense and Peacekeeping of the Supreme Soviet, former Deputy Minister for State Security, born on 11 September 1944 in Alma-Ata, Kazakhstan, Russian passport No 51 No0592094.
MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, lid van de Opperste Sovjet, speciale vertegenwoordiger van de Opperste Sovjet voor interparlementaire betrekkingen, geboren op 15 oktober 1942 in Teya, Grigoriopolsky Raion, Republiek Moldavië, oud Sovjetpaspoort nr. 8BM724835.
MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, Member of the Supreme Soviet, Special Representative of the Supreme Soviet for Interparliamentary Relations, born on 15 October 1942 in Teya, Grigoriopolsky Raion, Republic of Moldova, old Soviet passport No 8BM724835.
het gebruikelijke comite natuurlijk, in de gangbare term noemen ze dat- de opperste sovjet.
usual committee, of course, the Common Term, they call it - the Soviet Supreme.
De conclusies van de Europese Raad doen steeds meer denken aan de hoogdravende beslissingen van de Opperste Sovjet, die gelukkig niet meer is.
The conclusions of the European Council are increasingly reminiscent of the pompous resolutions of the now fortunately defunct Supreme Soviet.
Evenzo bleef de Parlementaire Vergadering van de OVSE de leden van het Wit-Russische parlement van de 13de Opperste Sovjet van 1994 erkennen.
In the same vein, the OSCE Parliamentary Assembly continued to recognise the members of the Belarus Parliament of the 13 th supreme Soviet elected in 1994.
Siim Kallas was bepaald geen activistische student, maar is zelfs lid geweest van de Opperste Sovjet - wij hebben hier dus te maken met topcommunisten.
Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets - we have top-notch communists there.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19. Exact: 19. Verstreken tijd: 42 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo