Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "programmadirecteur" in Engels

program director
program manager
programme director
Zeg dat tegen de programmadirecteur van WZVX.
Tell that to the program director over at WZVX.
Gisteren ging je tegen een direct bevel van de programmadirecteur in.
Yesterday you went against a direct order from the program director.
De nieuwe programmadirecteur is al bekend.
The new program manager has already been announced.
Alexander Hjort, de nieuwe programmadirecteur.
Thanks. This is Alexander Hjort, he is the new program manager.
Nu zitten we met die jonge programmadirecteur.
And now we have this young programme director.
Ik hoor dat onze programmadirecteur het debat hier heeft gevolgd.
I hear that our programme director followed the debate here.
Nee, Alice, ik ben de programmadirecteur van zeven, tel ze maar na... zeven radiostations verspreid over het Zuidwesten van de United States.
No, Alice, I'm the program director of seven, count them seven radio stations spread across the Southwestern United States.
Gratis beschikbaar aan boord van de Viking Card Service: Klanten, de wens om te bestellen tijdens hun cruise tickets voor culturele evenementen, kan dit doen via de programmadirecteur van de Viking Schumann - zonder extra kosten (onder voorbehoud van beschikbaarheid).
Free internet is available on board the Viking Card Service: Customers, want to order during their cruise tickets to cultural events, can do so by the program director of the Viking Schumann - at no extra charge (Subject to availability).
"We gaan ervan uit dat duurzaam aanbesteden vanaf 2010 ook duurzame producten gaat opleveren, maar het is een kwestie van lange adem", zegt Wiana Partakusuma, programmadirecteur duurzaam inkopen bij VROM.
"We assume that sustainable procurement will also delivers more sustainable products from 2010 onwards, but it is a matter of long breath", says Wiana Partakusuma, programme director sustainable procurement at VROM.
14.10 Presentaties door Lizzy van Leeuwen (cultureel antropoloog), Anke Bangma (conservator hedendaagse kunst, Tropenmuseum, Amsterdam), Baukje Prins (Lector Haagse Hogeschool, Den Haag) en Nancy Jouwe (programmadirecteur Kosmopolis, Utrecht)
14.10 Presentations by Lizzy van Leeuwen (cultural anthropologist), Anke Bangma (curator of contemporary arts, Tropenmuseum, Amsterdam), Baukje Prins (lector Haagse Hogeschool, The Hague) and Nancy Jouwe (program director, Kosmopolis, Utrecht)
'Programmadirecteur Alex Hjort neemt ontslag bij TV1.'
"Program Director Alex Hjort resigns at TV1."
Ze is werkzaam geweest als programmadirecteur van 'Milieurisico's van nanodeeltjes' (7,5 miljoen euro) in het door FES gefinancierde NanonextNL en leidt het consortium 'Schaliegas en Water' (1,8 miljoen euro) dat wordt gefinancierd door NWO/ALW en waterbedrijven.
She served as a program director on 'Environmental risks of nanochemicals' (€7.5million) in the FES funded NanonextNL, and leads the consortium 'Shalegas and Water' (€1.8 million) funded by NWO/ALW and water utilities.
Toen ik in 1997-98 aan deze kwesties werkte ging ik me ook bezighouden met man-vrouw verhoudingen. Ik werd benoemd tot programmadirecteur voor gelijkheid van mannen en vrouwen en de rechten van vrouwen.
When I was working on these issues in '97 and '98, I took on gender issues. I was appointed Programme Director for gender equity and women's rights.
door Brigitte Bloksma (Programmadirecteur)
by Brigitte Bloksma (Programme Director)
Frederick Lyon, voor de programmadirecteur.
Frederick Lyon for the Director of Programmes.
Dat zegt Sally, mijn programmadirecteur.
It's my program host, Sally.
Ik zei tegen Maury dat die programmadirecteur een echte...
I told Maury this program director's a real...
Ik ben Dewey Hughes, programmadirecteur, en ik ben hier om aan te kondigen dat Sunny Jim nu bij het middernachtuur kan worden gehoord na de The Nighthawk Show.
I'm Dewey Hughes, director of programming, here to announce that Sunny Jim can now be heard at the midnight hour, after The Nighthawk Show.
Tot 2013 was Nancy Jouwe programmadirecteur bij Kosmopolis Utrecht, een platform dat door middel van kunst en cultuur een diepgaande dialoog tussen diverse gemeenschappen tot stand wil brengen, zowel landelijk als in een internationale context.
Till 2013 Nancy Jouwe was program director at Kosmopolis Utrecht, a platform that nourishes a dialogue between communities through art and culture, both nationwide and in an international context.
Gastsprekers: - Michel Lamblin, programmadirecteur INTERREG IVC - Jean-Loup Drubigny, hoofd secretariaat URBACT
Guest speakers: - Michel Lamblin, Programme Director of INTERREG IVC - Jean-Loup Drubigny, Head of URBACT Secretariat
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 24. Exact: 24. Verstreken tijd: 44 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo