Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "concerning" in Nederlands

Suggesties

One further remark concerning the services sector.
Dan heb ik nog een opmerking over de dienstensector.
The recommendations concerning allowed weight of luggage must be followed.
De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden.
Those are the two points concerning SMEs.
Dit waren dus de twee zaken betreffende kleine en middelgrote ondernemingen.
Rules concerning employees' health and safety are no exception.
De regels betreffende de veiligheid en gezondheid van werknemers vormen hierop geen uitzondering.
There is no charter concerning animal rights.
Er bestaat geen handvest voor de rechten van het dier.
Stricter requirements concerning bank management and auditing are essential.
Het is noodzakelijk dat de eisen voor bedrijfsvoering van banken en auditing worden aangescherpt.
With comparative claims concerning other activities and services.
In het kader van vergelijkende beweringen over activiteiten en diensten van andere organisaties.
There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Er bestaan veel misverstanden over de materiële inhoud en de consequenties ervan.
The information provided concerning steel grades must be considered misleading.
De informatie die is verstrekt over staalsoorten moet als misleidend worden aangemerkt.
See also comments under point 82 concerning commitments in Bulgaria.
Zie ook de opmerkingen over de vastleggingen in Bulgarije in het antwoord op paragraaf 81.
Reduce delays in finalising appeal applications concerning competition infringements.
Minder vertraging bij de behandeling van beroepsprocedures betreffende verstoringen van de mededinging.
Using this opportunity to gather knowledge concerning the rebellion.
Gebruik makend van deze situatie om informatie over te rebellen te verzamelen.
This Chamber has heard other comments concerning agriculture.
In deze zaal zijn ook andere geluiden te horen geweest over de landbouw.
All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.
Alle amendementen over gedelegeerde handelingen uit de eerste lezing moeten opnieuw worden ingediend.
They are penalties concerning persons who illegally cross the Polish border.
Het gaat om straffen voor personen die onrechtmatig de Poolse grens hebben overschreden.
The Commission has made commitments concerning labelling in other legislation.
De Commissie heeft immers ook toezeggingen gedaan over etikettering in andere wetgeving.
One is an amendment concerning monthly increments for cereals.
Een ervan is een amendement over de maandelijkse verhogingen voor granen.
Recent reports concerning the future of CAP are certainly worrying.
Recente informatie over de toekomst van het GLB is echter absoluut verontrustend.
Provisions concerning the authorities responsible for authorization and supervision
Bepalingen betreffende de autoriteiten die met het verstrekken van toelatingen en met het toezicht zijn belast
It also determines the information to be disclosed concerning such transactions.
De herziene IFRS schrijft tevens voor welke informatie over dergelijke transacties moet worden verstrekt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 35582. Exact: 35582. Verstreken tijd: 156 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo