Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: situation regarding
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "regarding" in Nederlands

Suggesties

Your client is violating rules regarding behavior.
Jouw cliënt heeft de regels over roze kleding overtreden.
We spoke on the phone regarding Anya Verdikov.
We hebben elkaar gesproken over de telefoon over Anya Verdikov.
Important notes regarding measurements please read before starting to measure.
Belangrijke nota's betreffende metingen gelieve te gelezen alvorens te beginnen te meten.
Firstly, regarding large and connected exposures.
Ten eerste een project betreffende grote en verbonden blootstellingen.
We fully support Parliament's amendments regarding freight transport.
Met de amendementen van het Parlement voor het goederenvervoer zijn wij het roerend eens.
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
Een tweede opmerking heeft te maken met onze ontgoocheling over de institutionele hervorming.
They sold the terrorists information regarding your whereabouts.
Hij heeft terroristen informatie verkocht over jouw doen en laten.
Finally, satisfactory agreements are not always concluded regarding dissemination.
Tenslotte, er worden niet altijd goede afspraken gemaakt over de verspreiding.
January-March 2007: Local enquiry regarding wood provenance.
Januari-maart 2007: lokale enquête over de herkomst van hout.
Please anyone suggest me regarding fixing this issue.
Gelieve iemand suggereren mij over het oplossen van dit probleem.
Also read our FAQ regarding self-adhesive articles.
Neemt u hiervoor ook onze FAQ over zelfklevende artikelen in acht.
One last word regarding the programme.
Ik wil tenslotte nog iets zeggen over het programma.
Limited information is available regarding rechallenge.
Beperkte informatie is beschikbaar over herhaald toedienen van een testdosis.
Data are lacking regarding effects on CYP2C8 and CYP2C19.
Er zijn geen gegevens over de effecten op CYP2C8 en CYP2C19.
We achieved broad and balanced consensus regarding the necessary amendments.
Wij hebben een grote en evenwichtige eensgezindheid over de noodzakelijke wijzigingen bereikt.
No report was received regarding the fourth quarter 2012.
Ook over het vierde kwartaal van 2012 is geen verslag ontvangen.
Parliament must express its concern regarding violence against women.
Het is heel belangrijk dat het Parlement zijn bezorgdheid over geweld tegen vrouwen tot uitdrukking brengt.
Late developments regarding the shooting today at Sherwood Mall in Harborford.
De laatste ontwikkelingen over de schietpartij vandaag in de Sherwood Mall in Harborford.
Issues regarding the making of a better world.
Problemen die gaan over het maken van een betere wereld.
Confirming you have additional information regarding escapees from the bus.
Bevestig dat je bijkomende informatie hebt over de ontsnapten van de bus.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 30004. Exact: 30004. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo