Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "afloop" in Engels

Suggesties

2600
234
Ik betwijfel of er een derde afloop is.
Doubt there's any third outcome.
Misschien treur je wel een beetje om de afloop.
You might even confess to some faint and secret regret at its outcome.
Het spijt me alleen dat ik de afloop niet kon veranderen.
I'm just sorry I couldn't change the outcome.
Hij zei dat het een logische afloop was.
Said it seemed like the logical outcome.
Eén van jullie zal de afloop bepalen.
One of you will decide the outcome of the tournament.
Maar je hebt geen recht om goedkeuring te verwachten... of zelfs een succesvolle afloop.
But you have no right to expect approval... or even a successful outcome.
En ik denk dat de afloop zeer interessant voor jou zal zijn.
And I believe... that its outcome will prove particularly interesting to you.
Maar déze afloop lijkt zeer onvoorspelbaar.
But this outcome would seem most unpredictable.
Het heeft vaak een fatale afloop.
It frequently has a fatal outcome.
De afloop van het proces en de terechtstelling bleven lange tijd geheim.
The outcome of the trial and their execution remained a secret for a long time.
De kans op een dodelijke afloop is veel groter dan bij de andere soorten.
A deadly outcome is more likely than with other types.
Daarom is net onmogelijk een concrete voorspelling te doen over de afloop van die strijd.
For that reason, it is impossible to make concrete predictions today as to the outcome of that struggle.
Tijdens postmarketing surveillance is ernstige leverbeschadiging met fatale afloop gemeld (zie rubriek 4.4).
During post-marketing surveillance severe hepatic injury with fatal outcome has been reported (see section 4.4).
Ernstige infusiegerelateerde reacties kunnen vaak optreden, in zeldzame gevallen met dodelijke afloop.
Severe infusion-related reactions may commonly occur, in rare cases with fatal outcome.
Uitgesproken en potentieel verlengde systemische hypotensie tot en met shock met fatale afloop zijn gemeld.
Marked and potentially prolonged systemic hypotension up to and including shock with fatal outcome have been reported.
Zelden: leverfalen (waaronder met fatale afloop), hyperbilirubinemie.
Rare: hepatic failure (including fatal outcome), hyperbilirubinaemia.
In deze sectie wordt een succesvolle afloop gedefinieerd als een volledige of gedeeltelijke respons.
Clinical Experience Successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
In deze sectie wordt een succesvolle afloop gedefinieerd als een volledige of gedeeltelijke respons.
Successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
Geheel volgens traditie is de afloop tragisch.
According to opera tradition, the end is tragical.
Zelden zijn ernstigere leverreacties met fatale afloop gemeld.
Rarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1183. Exact: 1183. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo